نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائۀ مدل غرور ملی و ابعاد آن با تأکید بر ورزش است. جامعة آماری پژوهش کلیة استادان و دانشجویان مقطع دکتری رشته­های تربیت بدنی و سایر رشته­ها در دانشگاه­های دولتی کشور بودند. از روش نمونه­گیری خوشه‌ای بر مبنای توزیع جغرافیایی استفاده شد. نمونه­های پژوهش، براساس تحلیل عاملی اکتشافی حداقل 2 و حداکثر 10 برابر گویه­های پرسشنامه تعیین و در نهایت 325 پرسشنامه جمع­آوری شد. از پرسشنامة محقق‌ساخته با مطالعۀ مبانی نظری، مصاحبۀ نیمه‌هدایت‌شده با استادان مدیریت ورزشی و علوم اجتماعی در یک فرایند اکتشافی تنظیم شد. با استفاده از نرم‌افزار لیزرل و تحلیل عاملی تأییدی مدل غرور ملی در قالب هفت عامل غرور فرهنگی و ادبی، غرور ناشی از تاریخ و تمدن، غرور نظامی، غرور سیاسی، غرور علمی، غرور اقتصادی و غرور ورزشی، شناسایی شدند. همچنین شاخص­ها دارای برازندگی مناسب مدل­ بود. پیشنهاد می­شود پژوهشگران به آزمایش و توسعۀ این مدل در حوزه­های مختلف ورزش و غیرورزشی بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing National Pride Model with an Emphasis on Sport

نویسندگان [English]

 • masomeh fadaeii 1
 • hosein eydi 2
 • homayoun abbasi 3

چکیده [English]

 The aim of this study was to design national pride model and its dimensions with an emphasis on sport. Statistical population consisted of all professors and PhD students of physical education and other disciplines in state universities. Cluster sampling method was used based on geographical distribution. Sample was determined as at least 2 and maximum 10 times more than items of the questionnaire based on exploratory factor analysis and 325 questionnaires were collected. Using a researcher-made questionnaire with a review of literature, a semi-structured interview with professors of sport management and social sciences was conducted in an exploratory process. Using Lisrel software and confirmatory factor analysis, seven factors (cultural and literature pride, history and civilization pride, military pride, political pride, science pride, economic pride and sports pride) were detected. Also all indexes of the model had good fit. It is suggested that researchers should test and develop this model in different sport and non-sport fields.

کلیدواژه‌ها [English]

 • military pride
 • National Identity
 • national pride
 • science pride
 • sport pride
 1. ابراهیم‌پور، داود؛ رسول‌زاده، میکائیل؛ شیخ‌الاسلامی، رقیه ( ۱۳۹۲). تقویت احساس عزت نفس همگانی جمعی (غرور ملی) مؤلفه‌ای تأثیر گذار در سیاست‌های مدیریت تنوع قومی، همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی، تبریز، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، ص 48-43.
 2. آراسته، حمیدرضا (1377). رهبری و مدیریت در مراکز آموزش عالی کشور، تهران، مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ص 18-13.
 3. عیدی، حسین؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ عباسی، همایون (1390). چالش‌های ورزش همگانی و تفریحات سالم در مقابل ورزش نخبه در ایران و جهان، همایش ملی تفریحات ورزشی، آذرماه، تهران، ص 73-69.
 4. غفوری، فرزاد؛ قاسمی، حمید؛ خلیلی، علی‌اصغر (1390). اندازه‌گیری ملی‌گرایی به‌عنوان انگیزۀ هواداران تیم ملی فوتبال ایران، همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی، 24 -25 آذرماه، تهران، ص 52-46.
 5. کلاین، پل (1381). راهنمای آسان تحلیل عاملی، ترجمۀ سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، تهران، سمت، ص 71-69.
 6. Chung K., Choe H. (2008). South Korean National Pride: Determinants, Changes and Suggestions .Asian perspective, 32(1). 99-127.
 7. Coakley, J (2009). Sports in Society: Issues And Controversies in Sports in Society: Issues and Controversies. McGraw-Hill publication, pp. 439-470.
 8. De Bosscher V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). Explaining International Sporting Success. An International Comparison of Elite Sport Systems and Policies in Six Nations. Sport Management Review, 12, 113_136.
 9. Denham BE (2010) correlates of pride in the performance success of United States athletes competing on an international stage. International Review for the Sociology of Sport 45(4): 457–473.
 10. Doupona  M., Coakley J. (2010). Complicating the Relationship between Sport and National Identity: the case of post-socialist Slovenia. Sociology of Sport Journal, (27) 4. 371 – 389.
 11. Elling, A., Hilvoorde V, Van Den Dool R (2014). Creating or awakening national Pride through sporting success: A longitudinal study on macro effects in the Netherlands. International Review for the Sociology of Sport Vol. 49(2) 129–151.
 12. Evans M., Kelly J (2002). National Pride in the Developed World: Survey Data from 24 Nations. International Journal of Public Opinion Research, 14(3). 303–338.
 13. Hallmann K., Breuer C., Ku¨ hnreich B. (2013). Happiness, Pride and Elite Sporting Success: What Population Segments Gain Most From National Athletic Achievements? Sport Management Review, 16(2), 226–235.
 14. Houlihan, B. (1997). Sport, National Identity and Public Policy. Nations and Nationalism 3 (1), 113-137.
 15. Inglehart, R. (1997). Modernization and Post Modernization. Princeton, Princeton University, pp. 230-232.
 16. Kavetsos G., Szymanski (2010) .National Well-Being and International Sports Events. Journal of Economic Psychology, 31 (2), 158–171.
 17. Lechner, F J (2007). Redefining National Identity: Dutch evidence on global patterns. International Journal of Comparative Sociology 48(4): 355–368.
 18. Mazaheri M., Sadeghi A., Ganjavi A., Minakari M. (2009). A Comparative Study on National Pride among Iranians Who Live In Canada, Those Who Applied For Immigration to Canada and Tehran Residents. National Identities Journal, 11(4), 339 –351.
 19. Mower J (2012). London 2012: Olympic Success Is Key To National Pride. BBC News World, pp. 36-40.
 20. Pawlowski T., Downward P., Rasciute S (2013). Does National Pride From International Sporting Success Contribute Towel Being? An international investigation. Sport Management Review, 17(3), 227–238.
 21. Smith T W., Kim S (1998). National Pride in Cross-National and Temporal Perspective. NORC university of Chicago, International journal of public opinion. Research-18. PP. 127-136.
 22. Smith T W., Kim S (2006). National Pride in Comparative Perspective.International Journal of Public Opinion Research, 18 (2), 127-136.
 23. Topič M D., Coakley J. (2010). Complicating the Relationship between Sport and National Identity: The case of post-socialist Slovenia. Sociology of Sport Journal. 2010. 27(4): 371–389.
 24. Van Hilvoorde, Elling A and Stokvis R (2010). How to Influence National Pride? The Olympic Medal Index as a Unifying Narrative. International Review for the Sociology of Sport 45(1) 87–102.