نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22059/jsm.2024.370062.3254

چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین و سطح بندی فرصت‌های حضور بانوان ورزشکار نخبه مسلمان جمهوری اسلامی ایران در رویدادهای بین المللی ورزشی بود. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت، تحقیقات آمیخته بود. در بخش اول پژوهش از نظریه داده بنیاد و رویکرد گلیزر استفاده شد در بخش دوم با استفاده از مدل ساختاری تفسیری به اولویت بندی عوامل پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از متخصصین و صاحب نظران حوزه های علوم ورزشی و اجتماعی دارای مرتبه علمی و آشنا به حوزه ورزش بانوان بود. در مجموع 18 مصاحبه انجام شد تا داده ها به اشباع نظری رسیدند؛ در بخش ساختاری تفسیری، پرسشنامه ماتریسی ایسم توسط 9 نفر تکمیل شد. یافته ها نشان می دهد در مجموع 32 کد باز در قالب 6 مفهوم و 2 مقوله اصلی عوامل نگرشی و عوامل بیرونی به عنوان فرصت های فراروی بانوان نخبه ورزشکار مسلمان جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و نتایج مدلسازی ساختاری تفسیری نشان داد که ابعاد در چهار سطح قرار داشتند که در پایین ترین سطح تغییرات ساختاری و تغییر نسلی مهمترین مولفه در بالاترین سطح بود. در یک نتیجه گیری کلی باید ذکر کرد که فرصت های پیش روی بانوان نخبه ورزشکار مسلمان در کشور، تحت تاثیر مسائل مختلفی ایجاد شده است و آنچه اهمیت دارد، توجه و برجسته نمودن فرصت ها می باشد چراکه در رویدادهای بین المللی ورزشی، بانوان ما سهم اندکی از مدال ها را دارند در صورتیکه به وسیله این فرصت ها می توان نقطه ضعف را به نقطه قوت تبدیل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explanation and stratification of the opportunities of elite Muslim female athletes of the Islamic Republic of Iran in international sports events

نویسندگان [English]

  • zeynab rahmatiasl 1
  • Hossein Eydi 2
  • Homayuon Abbasi 2
  • Shirin zardoshtian 2
  • Ali Nazarian 3

1 Faculty of sport Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran

3 Sport Sciences Department, Faculty of Literature and Human Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research was to explain and stratify the opportunities of elite Muslim female athletes of the Islamic Republic of Iran in international sports events. This research is practical from the point of view of purpose; In terms of nature, the research was mixed. In the first part of the research, foundational data theory and Glaser approach were used, in the second part, factors were prioritized using an interpretive structural model. The statistical population of this research consisted of experts and experts in sports. A total of 18 interviews were conducted virtually until the data reached theoretical saturation; also, in the interpretative structural section, the ISEM matrix questionnaire was completed by 9 people. The findings show in total. There are 32 open codes in the form of 6 concepts and 2 main categories of attitudinal factors and external factors as opportunities for target society, and the results of interpretative structural modeling showed that the dimensions were in four levels, which were at the lowest level of changes. Structural and generational change was the most important component at the highest level. It should be mentioned that the opportunities for elite Muslim sportswomen have been created under the influence of various issues in the country, and what is important is that these opportunities should not be passed up easily. Because in big sports events, our women's sport has a small share of medals, if by means of these opportunities, the weakness can be turned into a strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Islamic Republic of Iran. Interpretive Structural Modeling
  • Foundational Data Theory
  • Elite Athletes