بررسی و مقایسة استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفادة بهینه از آنها

علیرضا فارسی؛ حخت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 65-89

https://doi.org/10.22059/jsm.2012.28905