نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانش آموخته دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

این پژوهش با هدف معرفی عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) در اماکن ورزشی و راهبردهای لازم جهت اجرای آن انجام شد که به روش کیفی و رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه اساتید و صاحب نظران رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با سابقه علمی و اجرایی در حوزه HSE و اماکن ورزشی بودند. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 19 مصاحبه، اشباع نظری صورت گرفت. از مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شد. تحلیل تماتیک به استخراج 276 کد، 34 مقوله فرعی و 7 مقوله اصلی منجر شد. یافته‌ها نشان داد آموزش، راهبرد، مدیریت، نیروی انسانی و منابع، سلامت، مدیریت سبز و نظارت و ارزیابی باعث ارتقای سطح HSE در اماکن ورزشی می‌شود. به طور کلی بهره ‌گیری از مقوله‌های اصلی و فرعی ذکر شده در این پژوهش می‌تواند به عنوان راهکارهای مطلوبی در جهت ارتقای سطح بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست کمک شایانی به مدیران ارشد اماکن ورزشی نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the promotion of health, safety and environment in sports venues and providing the necessary strategies for its implementation

نویسندگان [English]

  • Najme Moradi 1
  • Hassan Ghamati 2
  • Mohammad Ghaderkhani 1

1 M.Sc. of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran

2 PhD, Department of Sport Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran

چکیده [English]

The aim of this study was to introduce the effective factors in promoting health, safety and environment (HSE) in sports venues and the necessary strategies for its implementation, which was done by qualitative method and thematic analysis approach. This research was applied and exploratory in terms of purpose. The statistical population consisted of all professors and experts in the field of physical education and sports sciences with scientific and executive background in the field of HSE and sports venues. Purposeful sampling was performed with 19 interviews, theoretical saturation. In-depth and semi-structured interviews were used as data collection tools. Thematic analysis led to the extraction of 276 codes, 34 sub-categories and 7 main categories. Findings showed that training, strategy, management, manpower and resources, health, green management and monitoring and evaluation improve HSE levels in sports venues. In general, using the main and sub-categories mentioned in this study can be a good solution to improve the level of health, safety and environment can help senior managers of sports venues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports venues
  • safety
  • health
  • thematic analysis
  • environment
  • HSE