نویسنده = مسعود فریدونی
تعداد مقالات: 7
1. تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ-های رفتاری هواداران فوتبال

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-120

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید محمد حسین رضوی


6. ارائۀ مدل تبیین رابطۀ فرایندهای مدیریت دانش با تفکر استراتژیک

دوره 8، شماره 6، زمستان 1395، صفحه 874-861

مسعود فریدونی؛ مجید جلالی فراهانی