ارتباط بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 عضو هیأت علمی گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین معنویت سازمانی و مؤلفه‌های آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان استان تهران بود. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و از نظر روش اجرا پیمایشی بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ادارۀ ورزش و جوانان بود که با توجه به جدول مورگان، 132 نفر به‌عنوان نمونه مشخص شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامۀ استاندارد سنجش معنویت سازمانی میلیمن و همکاران (2003) و همچنین پرسشنامۀ استاندارد رفتار شهروندی سازمانی طراحی‌شده توسط اورگان و کانوسکی (1996) بود که روایی پرسشنامه­ها را استادان و متخصصان دانشگاهی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه­ها براساس آلفای کرونباخ سنجیده شد که عدد 89/0 برای معنویت سازمانی و 83/0برای پرسشنامۀ سنجش رفتار شهروندی به‌دست آمد. به‌منظور بررسی متغیرهای پژوهش و رابطۀ آن با سایر متغیر­های وابستۀ مورد نظر، از روش­های آماری مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معناداری بین معنویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان داد که از بین مؤلفه‌های معنویت سازمانی، کار بامعنا، دینداری و همسویی با سازمان توانایی پیش‌بینی معنادار رفتار شهروندی سازمانی را دارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


 

 1. مرادی، محمدرضا. جعفری، اکرم. امیدی، علی‌رضا. علیدوست قهفرخی، ابراهیم. (1392). "مدل‌یابی تأثیر رهبری تحول‌گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران". نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 5، ش 4، ص 124-107.
 2. همتی‌نژاد، مهرعلی. حمیدی، مهرزاد. الهیاری، محبوبه. (1391)." رابطة حمایت سازمانی ادراک‌شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارشناسان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ایران". نشریۀ مدیریت ورزشی. دورۀ 4، ش 13، ص 43-27.
 
 
 1. Armenio, R., & Miguel, P.C. (2008). Work place spirituality and Organization Commitment. Gournal of organizational Change Management, 21(1). Pp:53-75.
 2. Ashmos, D.P. and D. Duchon.(2000). Sprirituality at Work: Aconceptualization and Measure. Journal of Management Inquiry,9(2). pp: 134-146
 3. Benefiel, M. (2003). Mapping the Terrain of Spirituality in Organization Research. Journal of Organizational Change Management, 16(4). Pp: 367-337.
 4. Boiral, O. (2009), Greening the Coroporation Through Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Business Ethics, No.87. pp:221-236.
 5. Cavangh, G. (1999). Spirituaity for managers: context & critique. Journal of organizational change management. 12(3). Pp. 186-199.
 6. Cropanzano, R.. & Byrne, S. (2000) “ The relationship of emotional exhaustion to work attitudes, job performance rating, and organizational citizenship behaviors “ fifteenth annual conference of society for industrial and organizational psychology in new Orleans. April, pp: 13-16
 7. Fabricator, A. (2000). Personal spirituality as a moderator between stressors and subjective Well-being. J Psychol Theol. 28(3). Pp: 221-228.
 8. Geh, Z. Y. E. (2009). A study of the effects of mediators between spirituality at work and organizational citizenship behaviors. Master’s dissertation, Singapormanagement University. Retrieved from: http://ink.library.smu.ed u.sg/etd_coll/2
10.
 1. Gotsis , G.. &  Kortezi,Z. (2008), Philosophical foundations of Workplace Spirituality: A Critical Approach. Journal of Business Ethics. 78. Pp: 575-600.
 2. Harmer,R. (2008). organizational citizenship behavior, emotional intelligence and spirituality: what the relationship? Retrieved from http://www.developfullcircle.com/articles/OCB/
 3. Hawley J.(1993). Reawakening the spirit in work: The power of dharmic management. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco. CA. Pp:25-70
 4. Karakas, F. (2010), Spiritualy and Performance in Organizations: A Literature Review. Journal of Business Ethics 94. Pp: 89-106
 5. Kinjerski, V, & Skrypnek, Berna J.(2008), Four paths to Spirit at Work : Journeys of Personal Meaning, Fulfilment. Weil-Being. An Transcendence Through Work, The Career Development Quarterly.56. Pp: 319-330
 6. Kirishnakumar, S. & Neck, C.P.(2002).The What and Hhy and How of Spirituality in the Workplace . Journal of Masnagerial Psychology. 17, 3, pp: 153-164.
 7. Kutcher, E.J. Bragger, J.D. Rodriguz-Sredinicki,O. & Masco,J.L.(2010).The role of religiosity in strees, job attitudes, and organizational citizenship behavior. Journal of Business Ethics. 95. Pp: 319-337.
 8. Malik, M. E., & Naeem, B.(2011). Role of spiritualy in job satisfaction and organizational commitment among faculty of institutes of higher Iearning in Pakistan. African Journal of Business Management,5(4). Pp: 1236-1244.
 9. Markoczy, L., & Xin, K. (2004). The virtuse of ommision in organizational citizenship behavior.Anderson Graduate School of Management,1(28). Pp : 1-29.
 10. Milliman, John F., & rew J. Czaplewski & Jeffery Ferguson (2003), Workplace spirituality & employee work attiuds: An exploratory empirical assessment. Journal of Organizational Change Management, Vol.16,(4). Pp: 426-447.
 11. Podsakoff PM, Mackenize SB, Paine JB, Bachrach DG.(2000). Organizational Citizenship Behaviors: A Critical Review of the Thoretical and Empirical Literature and Suggestion for Future Research. Journal of Management. 26(3). Pp: 513-63.
 12. Sass, J. (2000), Characterizing Organizational Communication Culture Approach. Communication Studies.51(3).pp:195-217.
 13. Sefia, D, George J.(2002). Learning Culture, Spirituality & Local Knowledge: Implications for African Schooling.International Reviwe of Education, 48(5),.pp: 335-360
 14. Setiyawati, D. AbdulRahman. & Wan, R. (2005), Spirituality and personality Correlates of Organizational Citizenship Behavior. The Third International Research Colloquium, pp: 116-131.
 15. Smith, J.P. (2010). The Effects of Self-Efficacy and Spirituality on the Job Satisfaction and Motivation to Lead Among Redeploying Soldiers as Moderated by Transformational Leadership,thesisforthedegreeofDoctor,UniversitySchoolofGlobalLeadership&Entrepreneurship UMI No. 3447893.pp:23-49.
25.
 1. Tepper, B.J. (2003). Organizational citizenship behavior and the spiritual employee. In R.A. Giacalone & C.L. Jurkiewicz(Eds), Handbook of workplace spirituality and organizational prrformance. Pp: 181-190.
 2. Zinnbaure, B. J., Kenneth, I. Pargament, B. C., Mark S.R., Eric, M. B., Timothy G. Belavich, K.M. Hipp, A.B., Scott. & Jill, L. K. (1997). Religion & Spirituality: Unfuzzying the Fuzzy. Journal for the Scientific Study of Religion. Vol.36(4). Pp: 549-564.