شناسایی فرایند شکل‌گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان‌های ورزشی ایران (رویکردی کیفی)

فروغ فلاح آشنا آباد؛ عباس نظریان مادوانی؛ رسول نوروزی سید حسینی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 76-59

https://doi.org/10.22059/jsm.2021.297490.2449

تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائة مدل مطلوب (مطالعه موردی : منطقه یک شهر تهران)

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا دهقانی زاده؛ حبیب هنری؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سیدحسینی

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 5-28

https://doi.org/10.22059/jsm.2014.36217