مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات –ارتباطات (ITC) با جامعه‌پذیری سازمانی و مدیریت سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران؛تهران؛ایران

چکیده

هدف از این تحقیق آزمون مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ITC) با جامعه‌پذیری سازمانی و مدیریت سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های ورزشی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و به‌طور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعۀ آماری تحقیق تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. براساس جدول نمونه‌گیری مورگان 174 نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند (174= N). به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ کاربرد فناوری اطلاعات- ارتباطات (ITC)، پرسشنامۀ جامعه‌پذیری سازمانی (OSQ) تاورمینا (2004) و برای سنجش مدیریت سرمایۀ اجتماعی از پرسشنامۀ صیادی (1387) استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق از آماری توصیفی و همچنین به‌منظور تعیین روابط خطی بین متغیرها و مؤلفه‌های آنها و نیز برازش مدل از شاخص‌های برازش به کمک نرم‌افزارهای SPSS/16 و LISREL/8.2 استفاده شد. نتایج نشان داد کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با ضریب مسیر 38/0 بر جامعه‌پذیری سازمانی و با ضریب مسیر 34/0 بر سرمایۀ اجتماعی اثرگذاری مستقیم دارد. همچنین جامعه‌پذیری سازمانی با ضریب مسیر 59/0 بر سرمایۀ اجتماعی اثر مستقیم دارد. با توجه به نتایج در صورت کاربرد مطلوب ITC جامعه‌پذیری و سرمایۀ اجتماعی بالا در سازمان‌های ورزشی شکل می‌گیرد که می‌تواند تأثیر مثبت و سازنده‌ای در جلوگیری از ایجاد پیامدهای منفی شغلی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. Mohammadi, S. Moshrf Jvadi, B. & Mozaffari, A. (2012). “The relationship between attitudes, organizational structure and organizational climate with the publication of information technology in selected organizations of sports”, Movement and Sports Science Publication, 3(19), 15-25, (Persian).
 2. Venkatesh, V. & vavis, F. D. (2000). “A theoretical extension of the technology acceptance model”: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186- 204.
 3. Jones, G. R. (1986). “Socialization tactics, self-efficacy and newcomers Adjustments to organizations”. Academy of Management Journal, Vol.29, No, (2), 262-279.
 4. Moghimi, Seyed Mohammad, Hasanzadeh, Touraj (2010). “Social capital on organizational excellence”. Strategic Management Studies, No. 3, pp. 143-123.
 5. Siegler, V. (2014). “Measuring social capital”. London: Office for National Statistics, 2nd Edition.
 6. Bigliardi, B. Petroni, A. and Dormio, A. I. (2005). “Organizational socialization, career aspirations and turnover intentions among design engineers”. Journal of Leadership & Organization Development, Vol.26, No. (6), 424-441.
 7. Akhavan, M. & Habibi, J. (2004). “Critical success factors and failure of IT
 8. Projects in the country”. Journal of Industrial Management, 11 (6), 28-44, (Persian).
 9. Taormina, R. J. (2009).”Organizational socialization: the missing link between employee needs and organizational culture”. Journal of Managerial Psychology, 24, 7650-676.
 10. Francis, P. (2002). “Social capital at World Bank: strategic and operational Implications of the concept”. Social development strategy, World Bank, 27.
 11. Lack lee, L. (2005). “Knowledge management tool and teckniques” Elsevier butterworth Heinemann, 123-130.
 12. Nateghpour, Mohammad Javad, Firouzabadi, Seyed Ahmad (2006). “Formation of social capital and meta-analysis of the factors affecting it”. Social Sciences Quarterly. No. 28, pp. 190-160.
 13. Kheyrizgangi, Parvaneh Ghasemi, Rahimi, Ghasem; Zamani Nukabadi, Alireza (2017). “Investigating the Factors Affecting Adoption of New Information Technologies in the General Administration of Sports and Youth of Isfahan Province”. Sports Management, Period 9, Number, pp. 129-144.
 14. Yarmohammadi, Samaneh; Ashraf Ganve'i, Farideh, Zarei, Ali (2017). “Prioritizing the Components of Information Technology Application in Change Management at the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran”. Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Education, Eighth Issue, pp. 67-93.
 15. Abdouy, Fatima; Farid Fathi, Maryam (2016). “The Relationship of Using Information and Communication Technology with the Effectiveness of Sports and Youth Organization of West Azarbaijan Province”. Communication Management in Sports Media, Third Year, No. 33, pp. 66-76.
 16. Namvar, Majid; Razavi, Seyyed Mohammad Hossein (2015). “Investigating the relationship of organizational learning with the use of information and communication among managers of sport and youth departments of Tehran province”. The first national conference of the Iranian sports management association. Allameh Tabatabaei University.
 17. Attari, Sajjad; Alyi, Mina (2015). “Investigating the Role of Information on Social Capital of Employees (Case Study of the Organization of Sports and Youth of East Azarbaijan Province)”. The first national conference of the Iranian sports management association. Allameh Tabatabaei University.
 18. Azizi, Bishtun; Mehrabi Koushki; Ali; Jalali Farahani; Majid (2013). “Investigating the Information Technology and Organizational Structure of the Ministry of Sports and Youth of the Islamic Republic of Iran”. Sports Management, Vol. 5, No. 1, pp. 161-174.
 19. Nwaokwa, B. E, Okoli. (2012). “Information of Communication Technology on the Influence Performance of Secretaries in Government Ministries in Nasarawa State, North-Central Nigeria”, Research Journal of Information Technology, 4(3), 93-97.
 20. Chow, I. (2002). “Organizational socialization and career success of Asian managers”. International Journal of Human Resource Management, Vol.13, No. (4), 720-737.
 21. Allen, D. G. (2006). “Do organizational socialization tactics influence newcomer embeddedness and turnover”, Journal of Management, Vol. 32, No. (2), 237- 256.
 22. Filstad, C. (2011). “Organizational commitment through organizational socialization tactics”. Journal of Workplace Learning, 23(6), 376-390.
 23. Khodadad Kashi, Flame; Goodarzi, Mahmoud (2014). “Investigating dimensions and model of social capital in sports organizations”. Strategic management studies and organizational behavior in sport, 1 (4): 23-11.
 24. Darcy, H. Maxwell, M. Edwards, J. Onyx, S. & Sherker, M. (2014). “More than a sport and volunteer organization: Investigating social capital development in a sporting organization original research article”. Sport Management Review, In Press, Corrected Proof, Available online, 17(4), 395-406.
 25. Habibpour Gatabi, K., & Safari Shali, R. (2015). “Comprehensive manual for using SPSS in survey researches”. Tehran, Loyeh Publication.(in persian).