شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان های ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان های ورزشی ایران بود. این تحقیق با ماهیت اکتشافی و روش کیفی با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کلاسیک در نظریه داده‌بنیاد که توسط گلیزر ارائه شده، استفاده شد. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری نظری- هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری افراد شاخص و گلوله برفی استفاده شد. در مجموع 11 مصاحبه با خبرگان و متخصصان انجام شد و پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. مدل نهایی تحقیق نشان داد موانع ارتقا شغلی بانوان در سازمان های ورزشی شامل بستر فرهنگ کاری، فشار اجتماعی، کنش‌ها و تعاملات و اکوسیستم جنسیت زده هستند. هرکدام از این مولفه ها به اجزا و موانع کوچک‌تر تقسیم می‌شوند. در نهایت می‌توان نتیجه گیری کرد که در روند بررسی موانع ارتقا شغلی بانوان نمی‌توان فقط به یک جزء توجه کرد بلکه باید اجزایی که باعث شکل‌گیری این موانع می‌شوند را هم باید شناسایی کرد که از این طریق درک مطلوبی از پدیده به دست آمده و راهکاری خاصی برای رفع آن در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها