نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید رجایی تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف تحقیق حاضر شناسایی فرایند شکل‌گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اکوسیستم شغلی بانوان در سازمان‌های ورزشی ایران بود.
روش پژوهش: این تحقیق با ماهیت اکتشافی و روش کیفی با استفاده از راهبرد نظریۀ داده‌بنیاد انجام گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از رویکرد کلاسیک نظریۀ داده‌بنیاد که توسط گلیزر ارائه شده، استفاده شد. از روش نمونه‌گیری نظری- هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری افراد شاخص و گلوله‌برفی برای انجام مصاحبه‌های عمیق استفاده شد. در مجموع 11 مصاحبه با خبرگان و متخصصان دارای پژوهش در حوزۀ زنان و نیز مدیران زن دارای مناصب مدیریتی انجام گرفت و پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد موانع ارتقای شغلی بانوان در سازمان‌های ورزشی ایران یک مدل زنجیره‌وار از اثرگذاری تعاملی چهار مقولۀ فرهنگ جامع شغلی، فشار اجتماعی، کنش‌ها و تعاملات فردی و سازمانی و اکوسیستم جنسیت‌زدگی هستند که هریک به اجزا و موانع کوچک‌تر تقسیم شده‌اند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، پیشنهاد می‌شود در راستای تسهیل ارتقای زنان به مناصب مدیریتی ورزش، متناسب با اسناد بالادستی و سیاستگذاری‌های اشتغال زنان، سیاستگذاران ورزش مسیر پیشرفت زنان به سطوح مدیریتی را در قالب یک مجموعه عوامل و فرایندمحور در نظر بگیرند و در راه حذف موانع و تقویت نقاط قوت زنان برنامه‌ریزی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Formation Process of Barriers to Career Advancement and the Factors Influencing the Work Ecosystem of Women in Iranian Sports Organizations (Qualitative Approach)

نویسندگان [English]

  • Foroogh Fallah Ashnabad 1
  • Abbas Nazarian Madavani 1
  • Rasoul Norouzi 2

1 Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Rajaee Tarbiat University of Education, Tehran, Iran

2 Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to identify the process of formation of barriers to career advancement and the factors influencing the career ecosystem of women in Iranian sports organizations.
Methods: This research was conducted with an exploratory nature and a qualitative method using the foundation's data theory strategy. In order to analyze the data, the classical approach of data-based theory presented by Glaser was used. Theoretical-targeted sampling and snowball sampling techniques were used to conduct in-depth interviews. In total, 11 interviews were conducted with experts and specialists with research in the field of women, as well as female managers with managerial positions, and the research reached theoretical saturation and adequacy.
Results: This research was conducted with an exploratory nature and a qualitative method using the foundation's data theory strategy. In order to analyze the data, the classical approach of data-based theory presented by Glaser was used. Theoretical-targeted sampling and snowball sampling techniques were used to conduct in-depth interviews. In total, 11 interviews were conducted with experts and specialists with research in the field of women, as well as female managers with managerial positions, and the research reached theoretical saturation and adequacy.
Conclusion: Based on the findings of the research, it is suggested that in order to facilitate the promotion of women to managerial positions in sports, in accordance with the upstream documents and women's employment policies, sports policy makers should consider the path of women's advancement to managerial levels in the form of a set of factors and process-oriented, and plan to eliminate obstacles and strengthen women's strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Action and Interaction
  • Culture
  • Gender perspective
  • Social pressure
Arshadi, M. (1392). "Percentage of promotion of women in Iran". http:// ArshadiMaryam.parsiBlog.Com. (In Persian)
Hosseini, M., Saidi, A., Salehi, J. (2007). Investigating the effective factors on the participation of women faculty in academic management: A logistic model, Journal of Women's Research (Journal of Women's Studies), 1(3): 121-147. (in Persian)
Hosseini, M., Saidi, A., Salehi, J. (2007). Investigating the factors effecting scientific memmbers women,s participation in academic management: A logistic model, Journal of Women's Research (Journal of Women's Studies), 1(3): 121-141. (in Persian)