نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید رجایی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان های ورزشی ایران بود. این تحقیق با ماهیت اکتشافی و روش کیفی با استفاده از استراتژی نظریه داده بنیاد انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رویکرد کلاسیک در نظریه داده‌بنیاد که توسط گلیزر ارائه شده، استفاده شد. جهت نمونه‌گیری برای انجام مصاحبه‌های عمیق از روش نمونه‌گیری نظری- هدفمند و تکنیک نمونه‌گیری افراد شاخص و گلوله برفی استفاده شد. در مجموع 11 مصاحبه با خبرگان و متخصصان انجام شد و پژوهش به اشباع نظری و کفایت رسید. مدل نهایی تحقیق نشان داد موانع ارتقا شغلی بانوان در سازمان های ورزشی شامل بستر فرهنگ کاری، فشار اجتماعی، کنش‌ها و تعاملات و اکوسیستم جنسیت زده هستند. هرکدام از این مولفه ها به اجزا و موانع کوچک‌تر تقسیم می‌شوند. در نهایت می‌توان نتیجه گیری کرد که در روند بررسی موانع ارتقا شغلی بانوان نمی‌توان فقط به یک جزء توجه کرد بلکه باید اجزایی که باعث شکل‌گیری این موانع می‌شوند را هم باید شناسایی کرد که از این طریق درک مطلوبی از پدیده به دست آمده و راهکاری خاصی برای رفع آن در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Process of Forming Barriers to Job Promotion and Factors Affecting Women's Work Ecosystem in Iranian Sports Organizations

نویسندگان [English]

  • Foroogh Fallah ashnabad 1
  • abbas nazarian madavani 2
  • rasoul norouzi 3

1 sport management, sport siences faculty, shahed rajaee university, tehran, iran

2 shahid rejaee teacher training university of tehran

3 physical education group, tarbiat modares university

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the process of formation of barriers to career advancement and the components affecting the women's work ecosystem in Iranian sports organizations. This research was conducted with exploratory nature and qualitative method using the granded theory strategy. In order to analyze the data, the classical approach of the basic granded theory proposed by Glaser was used. Theoretical-purposeful sampling and technique of sampling of significant individuals and snowballs were used for in-depth interviews. A total of 11 interviews were conducted with experts and specialists with research in the field of women, as well as female managers with managerial positions, and the research reached theoretical saturation and adequacy. The research findings showed that barriers to women's career advancement in Iranian sports organizations are a chain model of the interactive impact of four categories of comprehensive job culture, social pressure, individual and organizational interactions and sexual ecosystems, each of which Smaller components and barriers are divided. It is suggested that in order to facilitate the promotion of women to sports management positions, in accordance with the upstream documents and employment policies of women, sports policymakers should consider the path of women's progress to management levels in the form of a set of factors and process. Plan to strengthen women's strengths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actions and Interactions
  • Culture
  • Serialized View
  • Social Pressure
  • occupation