نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی؛ اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی ارزش بازار بازیکنان حرفه‌ای فوتبال لیگ برتر ایران فصل 98-99 فوتبال ایران بود.
روش پژوهش: شرکت‌کنندگان در پژوهش بازیکنان شاغل در لیگ برتر فوتبال ایران و در مجموع ۴09 نفر بودند. حجم نمونة مناسب برای پژوهش، براساس فرمول نمونه‌گیری از جامعة محدود و در سطح خطای ۵ درصد، ۲۰۰ نفر محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل از آمار توصیفی و به‌منظور تحلیل استنباطی از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد رابطۀ معنا‌داری در ارزش‌گذاری بازیکنان و متغیرهای سن، پست دروازه‌بان، پست هافبک، پست مهاجم، جوایز فردی، وضعیت پا و تعداد بازی وجود دارد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هنگام ارزش‌گذاری باید عوامل ذکرشده را برای جذب بازیکنان موردنظر باشگاه‌ها در فصول نقل و انتقال مدنظر قرار داد.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی ضرایب برآوردی این مدل کارایی لازم را برای مشخص کردن ارزش بازار بازیکنان حرفه‌ای فوتبال در لیگ ایران دارد. با توجه به بررسی به‌عمل‌آمده در این پژوهش پیشنهاد می‌شود عوامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران از جمله ملیت بازیکنان خارجی، میزان محبوبیت بازیکنان فوتبال ایران و در نهایت مهارت‌های فردی با ارزش‌گذاری مدل‌های مربوط بررسی شود. همچنین با توجه به تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام در ایجاد ارتباط ارزش بازیکنان و محبوبیت ایجادشده برای آنان و ارتباط آن با افزایش ارزش بازیکنان، تحقیقاتی انجام گیرد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicting Market Value of Iranian Soccer Players Using Linear Modeling Techniques

نویسندگان [English]

  • Saeid Mahmodizad Azari 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • Rasool Nazari 3
  • Rasoul Norouzi 2

1 . Department of Sport Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Department of Sport Management Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 . Department of Sport Management, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan. Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to predict the market value of professional football players in the Iranian Premier League in the 2020-2021 season of Iranian football.
Methods: The present research method was descriptive-survey. The statistical population of the present study included all Iranian and foreign players working in the Premier Football League of Iran, which was a total of 409 people. The appropriate sample size for the research was calculated to be 200 people based on the sampling formula from the limited population. Descriptive statistics were used for analysis and multiple regression method was used for inferential analysis.
 
Results: The findings showed that there is a significant relationship between player valuation and age variables, goalkeeper position, midfielder position, striker position, individual awards, foot position and his appearances for a team.
Conclusion: Therefore, it can be concluded that when evaluating, the mentioned factors should be considered to attract the desired players of the clubs in the transfer seasons. In general, it can be acknowledged that the estimated coefficients of this model have the necessary efficiency to determine the market value of professional football players in the Iranian Premier League. According to this study, it is suggested that the factors affecting the evaluation of Iranian Premier League players, including the nationality of foreign players, the popularity of Iranian football players and finally individual skills, by relevant evaluating models, the necessary research be conducted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Football Market Player Value