نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران بود که با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعۀ تحقیق کلیۀ کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران ( 176 نفر) بودند. نمونۀ تحقیق برابر با جامعه در نظر گرفته شد (176n=). به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ کارآفرینی سازمانی (OEQ)، پرسشنامۀ جامعه‌پذیری سازمانی (OSQ) و پرسشنامۀ تعهد سازمانی (OCQ) استفاده شد. از آمار توصیفی و مدل‌یابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم‌افزار AMOS/18 برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر (36/0PC=) بر جامعه‌پذیری سازمانی و با ضریب مسیر (38/0PC=) بر تعهد سازمانی اثرگذار است. همچنین جامعه‌پذیری با ضریب مسیر (26/0PC=) بر تعهد سازمانی اثرگذار است. به‌صورت کلی کارآفرینی سازمانی نقش مهمی در تعیین جامعه‌پذیری و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Entrepreneurship on Organizational Socialization and Organizational Commitment in the Employees of Physical Education Departments of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Rasoul Norouzi 1
  • Masoumeh Kalateh Seifari 2

1 Ph.D. Student in Sport Management, Physical Education Department, Faculty of Human Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of organizational entrepreneurship on organizational socialization and organizational commitment in employees of physical education departments of Mazandaran province. This study was a descriptive field survey. The statistical population consisted of all employees of physical education departments of Mazandaran province (N=176). The sample was equal to the statistical population. In order to collect data, organizational entrepreneurship questionnaire (OEQ), organizational socialization questionnaire (OSQ) and organizational commitment questionnaire (OCQ) were used. Descriptive statistics and structural equation modeling (SEM) were used to analyze the data with an emphasis on Amos/18 software. The results showed that organizational entrepreneurship influenced organizational socialization (PC=0.36) and organizational commitment (PC=0.38). Also, organizational socialization influenced organizational commitment (PC=0.26). Generally, organizational entrepreneurship played an important role in determining organizational socialization and organizational commitment in employees of physical education departments. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mazandaran
  • Organizational entrepreneurship
  • Organizational Commitment
  • Organizational Socialization
  • Physical Education Departments