اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر کارآفرینی سازمانی بر جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران بود که با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به‌صورت میدانی اجرا شد. جامعۀ تحقیق کلیۀ کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان مازندران ( 176 نفر) بودند. نمونۀ تحقیق برابر با جامعه در نظر گرفته شد (176n=). به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ کارآفرینی سازمانی (OEQ)، پرسشنامۀ جامعه‌پذیری سازمانی (OSQ) و پرسشنامۀ تعهد سازمانی (OCQ) استفاده شد. از آمار توصیفی و مدل‌یابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم‌افزار AMOS/18 برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد که کارآفرینی سازمانی با ضریب مسیر (36/0PC=) بر جامعه‌پذیری سازمانی و با ضریب مسیر (38/0PC=) بر تعهد سازمانی اثرگذار است. همچنین جامعه‌پذیری با ضریب مسیر (26/0PC=) بر تعهد سازمانی اثرگذار است. به‌صورت کلی کارآفرینی سازمانی نقش مهمی در تعیین جامعه‌پذیری و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی دارد.

کلیدواژه‌ها