نویسنده = رمضانی نژاد، رحیم
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نقش رسانه‌های جمعی ورزشی بر شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 183-202

محبوبه نقوی؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر


2. طرحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 195-217

فریدون منافی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد پورکیانی؛ صلاح دستوم


3. بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش قهرمانی استان‌های ایران و ارائۀ الگوی پیشنهادی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 757-775

مینا ملائی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ مجید یاسوری؛ شراره کاوسی


4. مقایسة شاخص های ارزیابی عملکرد مربیان باشگاهی از دیدگاه کارشناسان، ورزشکاران و مربیان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 191-214

رحیم رمضانی نژاد؛ مرتضی رضایی؛ آذر خسروی؛ مینا ملائی