نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه گیلان

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، خیابان ونک، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی مدل تمایل به پرداخت در ورزش بود. 170 نفر به‌عنوان نمونه‌آماری از میان صاحب‌نظران آگاه به موضوع ارزشگذاری ورزشی به‌صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق‌ساخته‌ برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. روایی محتوایی آن توسط 11 تن از صاحب‌نظران و اساتید دانشگاهی و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ (89/0) تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS3 انجام شد. نتایج نشان داد که عوامل تعیین‌کننده ارزش پدیده هدف ورزشی به ترتیب بر جامعه ادراک‌کننده ارزش (0.920)، قابلیت‌های ارزشی (0.881) و روش ارزشگذاری (0.838) تأثیر معنی-داری دارد. همچنین به ترتیب جامعه ادراک‌کننده ارزش (0.524) و قابلیت‌های ارزشی (0.317) بر ارزش اقتصادی کل پدیده ورزشی اثر معنی‌داری دارند. در نهایت روش ارزشگذاری با (0.662) و ارزش اقتصادی کل با (0.261) بر تمایل به پرداخت برای پدیده ورزشی اثر معنی‌داری دارند. با توجه به نتایج، می‌توان به پژوهشگران و سیاست‌گذاران حوزه ورزش پیشنهاد داد که جهت بررسی ارزش اقتصادی هر پدیده ورزشی از عوامل تعیین‌کننده و اثرگذار بر ارزش پدیده، قابلیت‌های ارزشی، جامعه ادراک‌کننده ارزش، روش ارزشگذاری و ارزش‌های اقتصادی کل منتج شده از پدیده ورزشی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a willingness to pay model in sports

نویسندگان [English]

  • Mahdi Jokar 1
  • Rahim Ramezaninezhad 2
  • Ali Nazarian 3

1 University

2 uoniversity of Guilan

3 Department of Sport Management,, Sport Sciences faculty, Alzahra University, Vanak Street, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research was to design a model of willingness to pay in sports. 170 people were selected as a statistical sample from experts aware of the issue of sports evaluation in a targeted and accessible way. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Its content validity was confirmed by 11 experts and university professors and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (0.89). Data analysis was performed by structural equation method using Smart PLS3 software. The results showed that the determinants of value of the sports goal phenomenon have a significant effect on the value perception community (0.920), value capabilities (0.881) and valuation method (0.838), respectively. Also, value perception community (0.524) and value capabilities (0.317) have a significant effect on the economic value of the whole sports phenomenon, respectively. Finally, the valuation method with (0.662) and the total economic value with (0.261) have a significant effect on the willingness to pay for the sport phenomenon. According to the results, it can be suggested to the researchers and policy makers in the field of sports that in order to examine the economic value of any sports phenomenon, among the determining and influencing factors on the value of the phenomenon, value capabilities, value-perceiving society, valuation method and overall economic values As a result, use the sports phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports economics
  • economic valuation
  • sports phenomenon
  • willingness to pay
  • Contingent valuation method