نویسنده = �������������� ����������
مدل پارادیمی توسعة سرمایه گذاری در ورزش

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 759-788

ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری


بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 115-135

حبیب هنری؛ مصطفی افشاری؛ غلامعلی کارگر


ارتباط مهارت‌های سه‌گانة مدیریتی با یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی و ارائة مدل براساس AHP

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 5-31

مصطفی افشاری؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر


بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی (ادراکی، انسانی، فنی) مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 105-229

مصطفی افشاری؛ حبیب هنری؛ فرزاد غفوری