نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه غیر انتفاعی البرز، آبیک، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، پژوهشکده مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی علوم ورزشی ،تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی رویدادهای ورزشی) بود.
روش پژوهش: روش تحقیق کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و روش نمونه گیری بصورت گلوله برفی بود که پس از مصاحبه با 12 نفر محقق به اشباع نظری رسید. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش متخصصین و اساتید مدیریت و اقتصاد ورزش که دارای تجربه  علمی و اجرایی بودند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که در مرحله کدگذاری باز 1307 نشان شناسایی گردید که با توجه به تشابه مفهومی در 9 مفهوم طبقه بندی گردید.
نتیجه گیری: بطور کلی برای رسیدن به توسعه  اقتصاد ورزش باید گذشته و حال اقتصاد ورزش را مورد تفسیر و بررسی قرار داد تا با ایجاد تحلیلی درست از تصویر آینده در اقتصاد ورزش کشور با استفاده از سواد آینده، نوآوری و آموزش و همچنین با افزایش مشارکت اجتماعی در آینده پژوهی با استفاده از ایجاد رقابت، رهبری و سرمایه گذاری بنیان های معرفتی و اخلاقی در آینده پژوهی اقتصاد ورزش را طراحی و از طریق رویدادهای ورزشی بزرگ و تحلیل فرصت ها و تهدیدها بتوان به یک اقتصاد موفق و پویا در حوزه  ورزش کشورمان دست پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Future Studies in Iran's Sports Economy (Case Study: Sport Events)

نویسندگان [English]

  • Naser Aghababaei 1
  • Mostafa Afshari 2

1 Department of physical education, Alborz University, Qazvin,

2 Department of Sport Management, Sport Management Research Center, Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate futures studies in Iran's sport economy (a case study of sport events).
Methods: The statistical population of the study consisted of specialists and management professors and sports economics that had scientific and executive experience. The sampling method was snowball, which after an interview with 12 researcher reached theoretical saturation. Finally, the data obtained from the interviews were analyzed by data method and analyzed through three stages of open, axial and selective coding. Analysis was made. To verify the validity of the data, the codes were provided to one encoder and also to four interviewees who confirmed the findings.
Results: The findings indicated that in the coding stage, 1307 symbols were identified which were classified in terms of conceptual similarity in nine concepts.
Conclusion: In general, in order to achieve the development of the sports economy, we must interpret and track the past and present of the sports economy by creating an accurate analysis of the future picture of the country's national sport using future education, innovation and education, as well as by increasing social participation. In future studies, using competition creation, leadership and investment, the epistemic and ethical foundations of future studies of the country's sport economy are designed and managed through great sporting events and the analysis of opportunities and threats to a successful and dynamic economy in the field. Exercise our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport Eeconomics
  • epistemological foundations
  • ethical foundations
  • future studies
  • sport event