نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه مدیران برای توفیق در انجام وظایف خود باید نقش های متعددی را بپذیرند و برای ایفای آنها به مهارت های خاصی نیاز دارند. لزوم اطلاع کافی از اولویت این مهارت ها در پست های مدیریتی از چالش های اصلی پیش روی مدیران ارشد و به ویژه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه هاست. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی انجام گرفته است. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه گودرزی (1381) استفاده شد (a= 973/0). جامعه تحقیق مورد نظر کلیه مدیران ادارات تربیت بدنی دانشگاه های کشور (41 نفر) و متخصصان مدیریت ورزشی است که در نهایت 20 پرسشنامه از مدیران ادارات دریافت و تعداد متخصصان نیز 11 نفر در نظر گرفته شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنف، تحلیل واریانس فریدمن و t مستقل در سطح معناداری 05/0

P، 197/52 =?2). اولویت این مهارت ها برای مدیران به ترتیب شامل مهارت های انسانی (84/2 = MR)، ادراکی (13/2 = MR) و فنی (03/1=MR) است. باتوجه به نتایج تحقیق، اهمیت مهارت های انسانی در تمام رده های مدیریتی در سلسله مراتب مدیریت و در هر سازمانی جزء لاینفک انجام وظایف مدیریتی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Management Skills (Perceptual, Human, Technical) in Managers of Physical Education Departments of Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • mostafa afshari 1
  • habib honari 2
  • farzad ghafouri 2

چکیده [English]

The aim of this research was to study triple management skills of managers of physical education departments at state universities. The survey was a case study which used descriptive methodology. The Goudarzi (1381) questionnaire was used to collect data (a = 0.973). The research population consisted of all managers of physical education departments of state universities (n=41) as well as physical education management experts (n=11). Finally, 20 questionnaires from department managers and 11 questionnaires from experts were collected. Kolmogorov- Smirnoff test, Friedman variance analysis and the independent t-test were used to analyze the data (P<0.05). The results showed a significant difference among triple management skills of the managers of physical education departments (?2=52.197, P<0.05). The priority of these skills was as follows: human skills (MR=2.84), conceptual skills (MR=2.13) and technical skills (MR=-1.03). It can be claimed that human skills play an important role in performing managerial assignments in different management levels of all organizations and it can be considered as an essential factor in performing managerial assignments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Experts
  • Human Skills.
  • Management Skills
  • Managers of Physical Education Departments