بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی (شهر ری

چکیده

در رویکردهای نوین سازمانی، لزوم ایجاد یادگیری سازمانی و تحول سازمان به‌واسطة اصول سازمان یادگیرنده از ملزومات اصلی جهت کارایی و بهره‌وری هرچه بیشتر کارکنان و در نهایت سازمان بیان شده است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP تدوین شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعة آماری پژوهش، کلیة کارشناسان سازمان تربیت بدنی (300 نفر) و متخصصان مدیریت ورزشی (10 نفر) هستند که براساس نمونه گیری منظم نظام مند ججم نمونه 126 نفر تعیین شد. برای
جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه یادگیری سازمانی مارکوارت (97/0 = ?) و پرسشنامة محقق‌ساخته AHP استفاده شد. از آمار توصیفی برای طبقه‌بندی یافته‌ها و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف و از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همچنین برای تحلیل مؤلفه‌های یادگیری سازمانی از روش AHP استفاده شد. براساس یافته‌های این پژوهش بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد (01/0 P<). براساس یافته‌های حاصل از تحلیل مؤلفه‌های یادگیری سازمانی از طریق نرم‌افزار Expert choice 11 و بر مبنای روش AHP، فرهنگ سازمانی با میانگین وزن 4096/0 بالاترین اولویت را در این مؤلفه‌ها از دیدگاه متخصصان مدیریت ورزشی به خود اختصاص داد. باتوجه به نتایج تحقیق اهمیت، استفاده، ایجاد و استقرار یادگیری سازمانی و مؤلفه‌های آن به‌ویژه فرهنگ سازمانی، جزئی لاینفک به‌منظور کارایی و اثربخشی بیشتر در سازمان تربیت بدنی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها