نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی (شهر ری

چکیده

در رویکردهای نوین سازمانی، لزوم ایجاد یادگیری سازمانی و تحول سازمان به‌واسطة اصول سازمان یادگیرنده از ملزومات اصلی جهت کارایی و بهره‌وری هرچه بیشتر کارکنان و در نهایت سازمان بیان شده است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP تدوین شده است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعة آماری پژوهش، کلیة کارشناسان سازمان تربیت بدنی (300 نفر) و متخصصان مدیریت ورزشی (10 نفر) هستند که براساس نمونه گیری منظم نظام مند ججم نمونه 126 نفر تعیین شد. برای
جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه یادگیری سازمانی مارکوارت (97/0 = ?) و پرسشنامة محقق‌ساخته AHP استفاده شد. از آمار توصیفی برای طبقه‌بندی یافته‌ها و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف و از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همچنین برای تحلیل مؤلفه‌های یادگیری سازمانی از روش AHP استفاده شد. براساس یافته‌های این پژوهش بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد (01/0 P<). براساس یافته‌های حاصل از تحلیل مؤلفه‌های یادگیری سازمانی از طریق نرم‌افزار Expert choice 11 و بر مبنای روش AHP، فرهنگ سازمانی با میانگین وزن 4096/0 بالاترین اولویت را در این مؤلفه‌ها از دیدگاه متخصصان مدیریت ورزشی به خود اختصاص داد. باتوجه به نتایج تحقیق اهمیت، استفاده، ایجاد و استقرار یادگیری سازمانی و مؤلفه‌های آن به‌ویژه فرهنگ سازمانی، جزئی لاینفک به‌منظور کارایی و اثربخشی بیشتر در سازمان تربیت بدنی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Organizational Learning System in Physical Education Organization Based on Learning Organization Dimensions and AHP Method

نویسندگان [English]

  • habib honari 1
  • mostafa afshari 2
  • gholamali karegar 1

چکیده [English]

In new organizational approaches, it is necessary to create organizational learning and development through the principles of a learning organization to promote efficiency and productivity of employees and ultimately the organization. The aim of the present study was to investigate organizational learning system in Physical Education Organization based on learning organization dimensions and AHP method. Research method was descriptive and field. The statistical population were all Physical Education Organization experts (n=300) and sport management experts (n=10) and 126 subjects were selected as the sample by systematic sampling. Marquardt organizational learning questionnaire (?=0.97) and AHP researcher-made questionnaire were used to collect data. Descriptive statistics were used to categorize the findings and Kolmogorov-Smirnov test and Spearman correlation coefficient were used to survey hypotheses. Also, AHP method was used to analyze learning organization components. The results showed a significant and positive relationship among organizational learning components (P<0.01). Findings of the organizational learning components by Expert Choice 11 software and AHP method showed that organizational culture with mean weight of 0.4096 was the first priority from sport management expert’s viewpoint. It is recommended that organizational learning and its components and especially organizational culture be created and deployed to promote efficiency and effectiveness in Physical Education Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • analytical hierarchy process
  • Organizational Culture
  • organizational learning
  • Shared Vision