نویسنده = افشاری، مصطفی
تعداد مقالات: 4
1. مدل پارادیمی توسعة سرمایه گذاری در ورزش

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 759-788

ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری


2. بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 115-135

حبیب هنری؛ مصطفی افشاری؛ غلامعلی کارگر