نویسنده = �������������� ��������
مذاکره برای امتیاز بهره‌برداری از مجموعه‌های ورزشی مبتنی بر نظریة بازی‌ها

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1157-1171

ژاله معماری؛ عباس رضایی پندری؛ زهرا آقاسیان


قیمت‌گذاری بازیکنان فوتبال با تکنیک داده‌کاوی مورد مطالعه: بازیکنان باشگاه استقلال

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 735-757

ژاله معماری؛ هدی خوش بیان؛ علیرضا صفایی


بازشناسی و مدل‌سازی حوزه‌ها و زیرساخت‌های حقوق تجارت در ورزش حرفه‌ای ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 483-520

ژاله معماری؛ مهسا سعادتی؛ فرشته دهقانی


بازشناسی حوزه‌ها و زیرساخت‌های صنعت ورزش ایران

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 627-645

ملیحه سادات آقایی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی


تبیین ابعاد و مدلسازی روابط میان عوامل ملموس کیفیت خدمات و نیات رفتاری مشتریان مطالعه موردی: مشتریان مجموعه‌های بدنسازی شهرداری تهران

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 337-313

ژاله معماری


مدل سازی و بررسی کارایی مدل چهار عاملی آمیختة بازاریابی صنعت خدمات ورزش کشور

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 133-280

ژاله معماری؛ محمد خبیری؛ مهرزاد حمیدی؛ انوشیروان کاظم‌نژاد؛ جهانگیر یداللهی