کلیدواژه‌ها = دانشجو
شناسایی و رتبه‌بندی مهارت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 723-738

شعله خداداد کاشی؛ سعید جعفری


تحلیل کیفیِ اشاعۀ ارزش‌های اخلاقیِ ورزش در بین دانشجویان: مطالعۀ برخاسته از داده‌ها

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 635-648

حمیدرضا صفری جعفرلو؛ محمدحسین قربانی


تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 407-420

ابوالفضل فراهانی؛ رامین ایرجی نقندر


ارزیابی تناسب عنصر زمان با اثربخشی آموزشی درس تربیت بدنی عمومی (1) در دانشگاه‌های دولتی تهران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 87-101

محمد دادرس؛ سارا کشکر؛ فاطمه فرزندی


بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران به ورزش همگانی

دوره 3، شماره 8، فروردین 1390

بیستون عزیزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری