تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار بود. جامعۀ آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (450=N) بود که از بین آنها 186 آزمودنی به شکل تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه­گیری پرسشنامۀ 14 سؤالی جهت­گیری اخلاقی (میلتیادیس، 2010) بود که دارای دو مؤلفه (اخلاق وظیفه‌شناسی و اخلاق غایت‌شناسی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط استادان متخصص مدیریت ورزشی تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از شاخص­های توصیفی برای توصیف داده­ها، از آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته­ها نشان‌دهندۀ همسانی درونی (72/0=α) برای پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی بود. در خصوص روایی سازه و براساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤال­ها رابطۀ معناداری با مؤلفه­ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای مؤلفۀ خود باشند. شاخـص­های نسبت x2 به df (64/4) و 060/0=RMSEA هم برازش مدل­ را تأیید کردند. همچنین تمامی مؤلفه­ها پیشگوی خوبی برای مفهوم جهت‌گیری اخلاقی بودند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل "جهت‌گیری اخلاقی" تأیید شد. در نهایت می‌توان گفت که پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی در ورزش ابزار اندازه‌گیری معتبر و پایاست که می­توان برای ارزیابی جهت‌گیری اخلاقی دانشجویان ورزشکار از آن استفاده کرد و نتایج باثباتی هم به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها


1. حسنقلی‌پور، طهمورث؛ دهقان نیری، محمود؛ میرمهدی، سید مهدی (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی دانشجویان مدیریت»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 6(4)، ص34-22.
2. رحیم‌نیا، فریبرز؛ نیکخواه فرخانی، زهرا (1390). «تأثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 4، ص 11-1.
3. شالباف، عذرا (1388). «نگاهی به معضلات و الگوهای راهبردی ترویج اخلاق در سازمان‌های آموزشی»، 14(2)، ص 103-93.
4. شجیع، رضا؛ پورسلطانی زرندی، حسین (1390). «تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ تناقض‌های اخلاقی در ورزش»، نشریۀ پژوهش در علوم ورزش، 11، ص 118-103.
5. فتوحی قزوینی، فرانک؛ خزاعی، زهرا (1387). «ارزیابی اخلاقی دانشگاه مجازی»، 3(2)، ص 42-31.
6. قره، محمدعلی؛ شجیع، رضا (1391). «بررسی قابلیت‌های تصمیم‌گیری دانشجویان تربیت بدنی در وضعیت های دشوار اخلاقی»، نشریۀ مطالعات مدیریت ورزشی، 15، ص 46-31.
 7. قلی‌پور، آرین؛ پورعزت؛ علی‌اصغر؛ سعیدی‌نژاد، مجید (1386). «عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمان‌ها»، فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 2(8)، ص 29-1.
8. محمدخانی، مهرانگیز؛ بلالی، اسماعیل؛ محمدی، اکرم (1392). «تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار)»، نشریۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 50، ص 164-143.
9. Andrew J Dewar, Maria Kavussanu. (2011). "Achievement goals and emotions in golf:The mediating and moderating role of perceived performance", Journal Psychology of Sport and Exercise;12:525-532.
10. Banville D, Desrosiers P, Genet-Volet Y. (2000). "Translating questionnaires and interventories using a cross-cultural translation technique", Journal teaching in physical educ;19:374-87.
11. Barbara H M, William F. (2005). "Statistical methods for health care research”. Lippincott Williams and Wilkins", A welters clawer company;325-330.
12. Bartels D. M, Medin D L. (2007). "Are morally-motivated decision makers insensitive to the consequences of their choices?" Psychological Science;18:24–28.
13. Boardley I D, Kavussanu M. (2007). "Development and validation of the moral disengagement in sport scale". Journal of Sport & Exercise Psychology;29:608-628.
14. Burns N, Grove S K. (1999). "Understanding Nursing Research", 2 nd Ed. Philadelphia. W. B. Saunders Company;321.
15. Christine L P, Richard S, Carole K, Thomas S P, Robert M W. (2014). "Reliability and validity for the ,easurement of moral disengagement in pharmacists". Research in social and administrative pharmacy;10(2):297-312.
16. Corrion K S, Scoffier C, Gernigon F, Arripe-Longueville D. (2010). "Development et validation dune echelle courte mesurant le disengagement moral in sport (ECDMS), Development and factorial validity of a moral disengagement in sport short scale". Psychiatrie de lenfant;36(6):495-503.
17. Grave S M, Stephen F. (2008). "Student cheating habits: A predictor of workplace deviance". Journal of Diversity Management;3(1):15-22.
18. Gwebu A M. (2008). "Beyond testing: Cognitive moral reasoning and ergogenic aids in sport". Dissertation at University of Idaho:136.
19. Hu L, Bentler P M. (1999). "Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives", Structural Equation Modeling;6:1-55.
20. Langlois L, Lapointe C. (2007). "Ethical leadership in Canadian school organizations", London, Educational Managers Administration and Leadership;35(2):247-260.
21. Marques P A, Pereira J A. (2009). "Ethical ideology and ethical judgments in the Portuguese accounting profession", Journal of buseness ethic;86:227-242.
22. Miltiadis Proios. (2010). "Development and validation of the Moral Orientation of Students in Physical Education Questionnaire (MOSPEQ)". Educational Research and Evaluation;16(3):249–268.
23. Peppas S C, Diskin B A. (2009). "College courses in ethics: do they really make a difference", International Journal of Educational Management;15 (7):347–353.