نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار بود. جامعۀ آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (450=N) بود که از بین آنها 186 آزمودنی به شکل تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه­گیری پرسشنامۀ 14 سؤالی جهت­گیری اخلاقی (میلتیادیس، 2010) بود که دارای دو مؤلفه (اخلاق وظیفه‌شناسی و اخلاق غایت‌شناسی) است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از ترجمه توسط استادان متخصص مدیریت ورزشی تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها، از شاخص­های توصیفی برای توصیف داده­ها، از آلفای کرونباخ برای تعیین همسانی درونی و از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد. یافته­ها نشان‌دهندۀ همسانی درونی (72/0=α) برای پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی بود. در خصوص روایی سازه و براساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤال­ها رابطۀ معناداری با مؤلفه­ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای مؤلفۀ خود باشند. شاخـص­های نسبت x2 به df (64/4) و 060/0=RMSEA هم برازش مدل­ را تأیید کردند. همچنین تمامی مؤلفه­ها پیشگوی خوبی برای مفهوم جهت‌گیری اخلاقی بودند. در نتیجه روایی درونی و بیرونی مدل "جهت‌گیری اخلاقی" تأیید شد. در نهایت می‌توان گفت که پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی در ورزش ابزار اندازه‌گیری معتبر و پایاست که می­توان برای ارزیابی جهت‌گیری اخلاقی دانشجویان ورزشکار از آن استفاده کرد و نتایج باثباتی هم به‌دست آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Validity and Reliability of Moral Orientation Questionnaire in Student Athletes

نویسندگان [English]

  • a farahani 1
  • Ramin Iraji Noghondar 2

1

2

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the validity and reliability of Moral Orientation Questionnaire in the student athletes. The statistical population consisted of physical education students of Mashhad Ferdowsi University (N=450). 186 subjects were selected randomly as the sample. 14-item Moral Orientation Questionnaire (Miltiadis, 2010) was used which included 2 factors (deontological ethics, teleological ethics). Face and content validity of this questionnaire was confirmed after translation by sport management professors. For data analysis, descriptive indexes were used for data description; Cronbach's alpha was applied to determining internal consistency; confirmatory factor analysis was used to determine construct validity. Results showed internal consistency (α=0.72) for Moral Orientation Questionnaire. Given construct validity, the amount of relationship and T-value, all items had a significant relationship with their agents and they could be good predictors of their agents. X2/df=4.64 and RMSEA=0.060 indexes confirmed the fit of model. Also, all factors could be good predictors of the concept of moral orientation. Finally, internal and external validity of Moral Orientation Model was accepted. The Moral Orientation Questionnaire in Sport is a valid and reliable measurement tool that can be used to assess moral orientation of student athletes and it achieved stable results as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • athlete
  • moral orientation
  • reliability
  • Student
  • Validity
1. حسنقلی‌پور، طهمورث؛ دهقان نیری، محمود؛ میرمهدی، سید مهدی (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر نگرش اخلاقی دانشجویان مدیریت»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 6(4)، ص34-22.
2. رحیم‌نیا، فریبرز؛ نیکخواه فرخانی، زهرا (1390). «تأثیر جو اخلاقی سازمان بر هویت سازمانی و تمایل به ترک خدمت فروشندگان»، فصلنامۀ اخلاق در علوم و فناوری، 4، ص 11-1.
3. شالباف، عذرا (1388). «نگاهی به معضلات و الگوهای راهبردی ترویج اخلاق در سازمان‌های آموزشی»، 14(2)، ص 103-93.
4. شجیع، رضا؛ پورسلطانی زرندی، حسین (1390). «تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ تناقض‌های اخلاقی در ورزش»، نشریۀ پژوهش در علوم ورزش، 11، ص 118-103.
5. فتوحی قزوینی، فرانک؛ خزاعی، زهرا (1387). «ارزیابی اخلاقی دانشگاه مجازی»، 3(2)، ص 42-31.
6. قره، محمدعلی؛ شجیع، رضا (1391). «بررسی قابلیت‌های تصمیم‌گیری دانشجویان تربیت بدنی در وضعیت های دشوار اخلاقی»، نشریۀ مطالعات مدیریت ورزشی، 15، ص 46-31.
 7. قلی‌پور، آرین؛ پورعزت؛ علی‌اصغر؛ سعیدی‌نژاد، مجید (1386). «عوامل موجد رفتارهای ضد شهروندی در سازمان‌ها»، فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، 2(8)، ص 29-1.
8. محمدخانی، مهرانگیز؛ بلالی، اسماعیل؛ محمدی، اکرم (1392). «تأثیر عوامل سازمانی بر سطح اخلاق کار در میان کارکنان ادارات دولتی (مورد شهرستان خوانسار)»، نشریۀ جامعه‌شناسی کاربردی، 50، ص 164-143.
9. Andrew J Dewar, Maria Kavussanu. (2011). "Achievement goals and emotions in golf:The mediating and moderating role of perceived performance", Journal Psychology of Sport and Exercise;12:525-532.
10. Banville D, Desrosiers P, Genet-Volet Y. (2000). "Translating questionnaires and interventories using a cross-cultural translation technique", Journal teaching in physical educ;19:374-87.
11. Barbara H M, William F. (2005). "Statistical methods for health care research”. Lippincott Williams and Wilkins", A welters clawer company;325-330.
12. Bartels D. M, Medin D L. (2007). "Are morally-motivated decision makers insensitive to the consequences of their choices?" Psychological Science;18:24–28.
13. Boardley I D, Kavussanu M. (2007). "Development and validation of the moral disengagement in sport scale". Journal of Sport & Exercise Psychology;29:608-628.
14. Burns N, Grove S K. (1999). "Understanding Nursing Research", 2 nd Ed. Philadelphia. W. B. Saunders Company;321.
15. Christine L P, Richard S, Carole K, Thomas S P, Robert M W. (2014). "Reliability and validity for the ,easurement of moral disengagement in pharmacists". Research in social and administrative pharmacy;10(2):297-312.
16. Corrion K S, Scoffier C, Gernigon F, Arripe-Longueville D. (2010). "Development et validation dune echelle courte mesurant le disengagement moral in sport (ECDMS), Development and factorial validity of a moral disengagement in sport short scale". Psychiatrie de lenfant;36(6):495-503.
17. Grave S M, Stephen F. (2008). "Student cheating habits: A predictor of workplace deviance". Journal of Diversity Management;3(1):15-22.
18. Gwebu A M. (2008). "Beyond testing: Cognitive moral reasoning and ergogenic aids in sport". Dissertation at University of Idaho:136.
19. Hu L, Bentler P M. (1999). "Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives", Structural Equation Modeling;6:1-55.
20. Langlois L, Lapointe C. (2007). "Ethical leadership in Canadian school organizations", London, Educational Managers Administration and Leadership;35(2):247-260.
21. Marques P A, Pereira J A. (2009). "Ethical ideology and ethical judgments in the Portuguese accounting profession", Journal of buseness ethic;86:227-242.
22. Miltiadis Proios. (2010). "Development and validation of the Moral Orientation of Students in Physical Education Questionnaire (MOSPEQ)". Educational Research and Evaluation;16(3):249–268.
23. Peppas S C, Diskin B A. (2009). "College courses in ethics: do they really make a difference", International Journal of Educational Management;15 (7):347–353.