بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ انسانی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران

سیدمحمد میرکمالی؛ مهدی صحرائی بیرانوند؛ یونس رومیانی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 453-465

https://doi.org/10.22059/jsm.2016.59310