نویسنده = ������������ ������
بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

رضا حیدری؛ امین دهقان قهفرخی؛ داود مودی؛ محمد کمالی


فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 511-537

محمد کشتی دار؛ احمد نظری ترشیزی؛ رضا حیدری


شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1203-1232

رضا حیدری؛ احسان اسداللهی؛ عمر علیزایی یوسف آبادی