نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه رفتار حرکتی، مدیریت ورزشی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشگاه فردوسی مشهد ـ دانشکده علوم ورزشی

5 استاد بازاریابی گردشگری، مرکز هتلداری و گردشگری معاصر و مرکز بهبود تجارت، کالج تجارت، حقوق و علوم اجتماعی، مدرسه کسب و کار دربی،

10.22059/jsm.2022.342922.2947

چکیده

هدف از انجام پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی خلاق مبتنی بر میراث فرهنگی ناملموس بود. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر ماهیت از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد که داده‌های این پژوهش نیز به‌صورت میدانی جمع‌آوری گردید. همچنین این پژوهش از انواع پژوهش‌های کیفی می‌باشد که از روش نظریه‌ داده بنیاد و رویکرد گلیزری بهره گرفته شد.مطالعات کتابخانه‌ای به همراه مصاحبه روش اصلی جمع‌آوری اطلاعات در پژوهش حاضر بودند. براساس نتایج عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری خلاق مبتنی بر میراث فرهنگی ناملموس در 108 مفهوم (کد)، 13 مقوله و 2 بعد دسته‌بندی شدند.بر این اساس عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تکنولوژی و فناوری، قانونی و حکمرانی و زیست‌محیطی زیرمجموعه عوامل بیرونی و عوامل مدیریت، منابع انسانی، زیرساخت، آموزش و پژوهش، تعاملات بین‌الملل، بازاریابی و جاذبه‌های گردشگری به عنوان عوامل درونی در این پژوهش شناسایی شدند.در نهایت می‌توان نتیجه گرفت عوامل سیزده‌گانه شناسایی شده در این تحقیق هریک در جایگاه خود نقش به‌سزایی را در توسعه این بخش از گردشگری ایفا میکنند و مسئولین و تصمیم‌گیران این حوزه می‌توانند با بهره‌گیری از نتایج این تحقیق در راستای توسعه گردشگری به‌صورت عام و گردشگری خلاق و گردشگری ورزشی به‌صورت خاص بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effective factors in the development of creative sports tourism based on intangible cultural heritage

نویسندگان [English]

  • Reza Heydari 1
  • Mohammad Keshtidar 2
  • seyed morteza azimzadeh 3
  • Mahdi Talebpour 4
  • haywantee Ramkissoon 5

1 Student of Sport Management, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Professor, Movement Behavior, Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

3 associate professor, ferdowsi university of mashhad

4 Ferdowsi University of Mashhad

5 Professor of Tourism Marketing, Center for Hotel and Contemporary Tourism and Center for Business Improvement, College of Commerce, Law and Social Sciences, Derby School of Business, Derby University, Derby, UK

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify the factors affecting the development of creative sports tourism based on intangible cultural heritage. The present research is applied research in terms of purpose and descriptive-analytical research in terms of nature. The data of this research were also collected in the field. Also, this research is one of the qualitative researches that used the method of data theory and Glaser approach. Library studies along with interviews were the main method of data collection in the present study. Based on the results of the factors affecting the development of creative tourism based on intangible cultural heritage, 108 concepts (codes), 13 categories and 2 dimensions were classified. Accordingly, political, economic, social and cultural factors, technology and technology, legal and governance and environmental subset of external factors and management factors, human resources, infrastructure, education and research, international interactions, marketing and tourist attractions Were identified as internal factors in this study. Finally, it can be concluded that the thirteen factors identified in this study each play an important role in the development of this sector of tourism and officials and decision makers in this area can use Benefit from the results of this research in order to develop tourism in general and creative tourism and sports tourism in particular.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Tourism
  • Creative Tourism
  • Sports Heritage
  • Pahlevani and Zurkhaneh sports
  • Macro-environmental factors