نویسنده = ������ ������ ���������� ����������
ارائه مدل جامع عوامل مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی با رویکرد مرور سیستماتیک: رهیافت فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ


مدل ارتباطی ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران با انسجام اسلامی و هویت ملی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

بهنام نقی پور گیوی؛ امیرحسین منظمی؛ سید محسن اسلامی شهر بابکی


طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه ای و هویت ملی در هواداران تیم های ملی والیبال

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 597-609

امیرحسین منظمی؛ عباس نظریان مادوانی؛ بهنام نقی پور گیوی