نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه مدل جامع عوامل مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های اسنادی ثانویه و با ماهیّت کیفی است. جامعه پژوهش را پایگاه‌های داده و مجلات معتبر داخلی در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند ملاک مدار، 54 نمونه براساس معیارهای از قبل تعیین شده انتخاب شد. فرآیند تحلیل در قالب رویکرد جامع و رایج در فراترکیب یعنی رویکرد هفت مرحله‌ای باروز و ساندوسکی (2007) صورت پذیرفت. طی فرایند تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته‌ها، مدل جامع عوامل مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی با استخراج 9 مقوله، 41 مفهوم ثانویه و 332 کد باز اولیه شکل گرفت. الزامات مدیریتی- مکانیزم های ساختاری و سیستمی بسترهای مالی - اقتصادی، بسترهای اجتماعی و فرهنگی، بسترهای سیاسی، ‌بسترهای قانونی - حقوقی، الزامات منابع انسانی، بسترهای آموزشی - علمی – تحقیق و توسعه، بسترهای جغرافیایی – اقلیمی، عناصر تبلیغی- رسانه ای، سیستم جامع استعدادیابی،‌ چتر و شبکة حمایتی،‌ ویژگی های شخصی، بسترهای فیزیکی و ارتقا نظام برگزاری رویدادها.

یافته‌های حاصل میتواند به متولیان سازمانی و پژوهشگران این حوزه کمک کند تا درک جامع تری از عوامل مختلف و مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی را به دست آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a comprehensive model of effective factors in the development of championship sports with a systematic review approach: meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • Behnam Naghipour Givi 1
  • abdoullah rouzfarakh 2

1 Assistant Professor Sport Sciences Research Institute of Iran

2 2. PhD student in Sport Management, Shahid Chamran University

چکیده [English]

The purpose of this study is to provide a comprehensive model of effective factors in the development of championship sports. This research is a type of secondary documentary research with qualitative nature. The statistical population of the research consists of valid domestic databases and journals. Using purposive sampling method, 54 samples were selected based on pre-determined criteria. The analysis process was performed using a comprehensive and common approach in the meta-combination, namely the seven-step approach of Sandowski and Barroso (2007). During the process of analyzing, interpreting and combining the findings, a comprehensive model of effective factors in the development of elichampionship sports was formed by extracting 9 categories, 41 secondary concepts and 332 primary open source. anagement requirements - structural and systemic mechanisms of financial-economic contexts, social and cultural contexts, political contexts, legal contexts, human resource requirements, educational - scientific - research and development contexts, geographical - climatic contexts, propaganda - media elements, Comprehensive talent identification system, umbrellas and support network, personal characteristics, physical contexts and upgrading of the event system. Findings can help organizational managers and researchers in this field to gain a more comprehensive understanding of the various factors influencing the development of championship sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic review
  • meta-synthesis method
  • comprehensive model of championship sports development
  • Sandowski and Barroso pattern
  • Hierarchical pattern