نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، تهران، ایران

3 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22059/jsm.2023.358800.3139

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی جنبه‌های قوت و ضعف سیاستگذاری حقوقی در حوزه‌ی ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت بود.

روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نوع کیفی بود که با روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه آماری پژوهش مسئولین کمیته ملی پارالمپیک، فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین، فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان، خبرگان مدیریت ورزشی آشنا با ورزش افراد دارای معلولیت، متخصصان حقوق ورزش و قهرمانان ورزشی دارای معلولیت بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انجام شد. ابزارگردآوری داده‌ها مصاحبه‌ی عمیق نیمه ساختاریافته بود. محققین پس از انجام 16 مصاحبه اشباع شدند اما برای افزایش ضریب اطمینان،3 مصاحبه‌ی دیگر انجام و تحلیل شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد سیاستگذاری حقوقی انجام شده در حیطة ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت در6 حیطه‌ قرار می‌گیرد که شامل حیطه‌های تقنینی، اجرایی، مالی، رسانه‌ای، فرهنگی و ساختاری می‌باشد. به نظر می‌رسد با وجود برآیند مثبت و کسب نتایج مطلوب در مسابقات بین المللی و جهانی، نکات منفی سیاستگذاری‌ها بیشتر از نکات مثبت آن بوده است.

نتیجه گیری: بنابراین می‌طلبد که سیاستگذاران، در حیطه‌های مختلف سیاستگذاری، برای حفظ و ارتقاء جایگاه ورزش قهرمانی افراد دارای معلولیت در جهان، نکات منفی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and examining the strengths and weaknesses of legal policy making in the field of championship sports for persons with disabilities

نویسندگان [English]

  • fatemeh Naderian 1
  • Behnam Naghipour Givi 2
  • Sedighe Heydarinejad 3
  • Amin khatibi 4

1 Phd Student of sport management, faculty of Sport Sciences , Shahid chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Assistant Professor Sport Management , Sport Sciences Research Institute of Tehran, Tehran, Iran

3 Professor of Sport Management, Faculty of Sport Sciences ; Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of the current research was to identify the strengths and weaknesses of legal policy making in the field of championship sports for persons with disabilities.

Methods: This research was applied in terms of purpose and qualitative type, which was carried out by thematic analysis method. The statistical research community of officials of the National Paralympic Committee, Sports Federation for the Disable persons, Blind Sports Federation, Sports management experts familiar with the sport of persons with disabilities, experts in sports law and sports champions with disabilities. Sampling was done purposefully and by snowball method. The data collection tool was a depth semi-structured interview. The data was saturated after conducting 16 interviews, but to increase the confidence factor, 3 more interviews were conducted and analyzed.

Results: The findings showed that the legal policies made in the field of championship sports for persons with disabilities are placed in 6 areas, which include legislative, executive, financial, media, cultural and structural areas. It seems despite the positive results and obtaining favorable results in international and global competitions, the negative points of policies have been more than its positive points.

Conclusion: Therefore, it demands that the policy makers, in different areas of policy making, pay more attention to the negative points in order to maintain and improve the status of the championship sport of persons with disabilities in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disabled persons
  • paralympics
  • policy making
  • sports