نویسنده = �������������� ����������������
شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 809-831

مرتضی دوستی؛ ابوالفضل درویشی؛ علی محسنی فر


شناسایی راهکارهای حفظ و افزایش هواداران فوتبال باشگاه فرهنگی - ورزشی پرسپولیس

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 679-695

ابوالفضل درویشی؛ مینا ناصری پور؛ مرتضی دوستی