نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه: از پژوهش حاضر طراحی الگوی پارادایمی تاب‌آوری کسب‌وکارهای ورزشی بود. روش پژوهش کیفی بود و از نظریۀ داده‌بنیاد استفاده شد.
روش پژوهش: جامعۀ آماری شامل استادان مدیریت ورزشی کشور، کارآفرینان حوزۀ ورزش، محققان اقتصاد ورزش و فعالان صنعت ورزش بود. برای شناسایی عوامل از مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس بود. با 14 نفر از افراد جامعۀ آماری مصاحبه انجام گرفت و 127 کد و 43 مقولۀ فرعی استخراج شد.
یافته ها: داده‌های کیفی با مجموعه‌ای از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. براساس الگوی پارادایمی در تاب‌آوری کسب‌وکارهای ورزشی چند عامل علی اهمیت دارند که برخی از آنها شامل وضعیت اقتصادی کشورند. برخی از زمینه‌های مؤثر در تاب‌آوری کسب‌وکارها ورزشی شامل ظرفیت کسب‌وکارهای ورزشی بودند؛ همچنین برخی عوامل مداخله‌گر در آن شامل تطابق‌پذیری و آینده‌نگری بودند؛ بعضی از راهبردهای مهم برای تاب‌آوری کسب‌وکارهای ورزشی شامل به‌کارگیری راهبردهای مدیریتی و بهبود و سازماندهی وضعیت توزیع منابع مالی و پیامدهای تاب‌آوری کسب‌وکارهای ورزشی شامل پیامدهای مالی و اقتصادی برای کسب‌وکار بودند.
نتیجه گیری: طبق نتایج، دولت، مدیریت و صاحبان کسب‌وکارها از اصلی‌ترین بازیگرانی هستند که باید شرایط لازم برای افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای ورزشی را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design a Paradigm Pattern of Sport Businesses Resilience Based On Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reihani 1
  • Abolfazl Darvishi 2
  • Khadijeh Pourzabih 3

1 Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities University of Bojnord, Bojnord, Iran

2 Department of sport management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

3 Department of sport management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to design a paradigm pattern of sport businesses resilience.
Methods: The research method was qualitative and the grounded theory was used. The statistical population included sports management professors, sport entrepreneurs, sport economics researchers and sport industry activists. A semi-structured interview was used to identify the factors. The interview was conducted with 14 people of statistical population and 127 codes and 43 sub-categories were extracted. The sampling method was targeted and available. The qualitative data were analyzed with a set of open, axial and selective coding and the pattern was drawn based on the generated codes.
Results: Based on the paradigm pattern in the resilience of sport businesses, several factors have causative importance that some of which refer to the country's current economic situation. Some of the fields influencing the resilience of sport businesses included the capacity of sport businesses and economic impact of sport businesses; Moreover, some intervening factors consisted of adaptability and foresight and the structures required for business; Some important strategies for resilience of sport businesses including the use of management strategies and improving and organizing the distribution of financial resources and the consequences of the resilience of sport businesses including the financial and economic consequences for business, the entrepreneurial and innovative consequences in business and the economic consequences for the country.
Conclusion: According to the results, the government, managers and the business owners are the main actors that should provide the necessary conditions to increase the resilience of sports businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded theory
  • innovation
  • qualitative
  • research method
  • sport industry
  • Resilience