نویسنده = ���������������� ��������
طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

شیلا فرهنگیان؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ رسول نظری


برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادله ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

حامد نظرویسی؛ مظفر یکتایار؛ حمید قاسمی


ارتباط یادگیری تک‌حلقه‌ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 241-229

غزال خوشنودی؛ سعید صادقی بروجردی؛ مظفر یکتایار


نیازسنجی تأسیس تلویزیون خصوصی ورزش در ایران و ارائۀ الگوی مطلوب

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 701-712

ابراهیم ویسی؛ مظفر یکتایار؛ جمال ادهمی