نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیق حاضر برازش مدل سواد رسانه‌ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادلۀ ساختاری بود.
روش پژوهش: ابتدا مدل اولیه با روش گراندد تئوری و رویکرد اشتراوس و کوربین شناسایی و در ادامه برازش آن با روش مدل‌یابی معادلۀ ساختاری ارزیابی شد. برای تحلیل داده‌های کیفی از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی و برای تحلیل داده‌های کمی از روش مدل‌یابی معادلۀ ساختاری استفاده شد. نمونۀ مورد بررسی در بخش کیفی شامل 26 نفر از صاحب‌نظران حوزۀ ورزش و رسانه بودند که به روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی 400 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ورزشی به‌صورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب و با پرسشنامه پیمایش شدند.
یافته ها: در بخش کیفی، الزامات تولید محتوا، گسترش اندیشۀ سواد، برجسته‌سازی مقولۀ ورزش و مدیریت محتوا به‌عنوان شرایط علی و شکل محتوا، به‌کارگیری صنایع رسانه‌ای، تولید محتوا بر مبنای شناخت مخاطب، گنجاندن سواد رسانه‌ای در محتوای آموزشی، پیش‌نیازهای آموزش سواد رسانه، تحت عنوان شرایط زمینه‌ای شناسایی شدند. در بخش کمی برازش مدل برآمده از یافته‌های کیفی تأیید شد.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که آموزش سواد رسانه‌ای، مدیریت تولید محتوا، به‌کارگیری صنایع رسانه‌ای و برجسته‌سازی مقولۀ ورزش بر ایجاد و توسعۀ سواد رسانه‌ای در ورزش اثر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fitting the media literacy model in sports with the structural equation modeling approach

نویسندگان [English]

  • Hamed Nazarveisi 1
  • Mozafar Yektayar 1
  • Hamid Ghasemi 2

1 Department of Sport Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Department of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to fit the media literacy model in sport by the structural equation modeling approach.
Methods: First, the initial model was identified by grounded theory method and Strauss-Corbin approach and then its fit was evaluated by structural equation modeling method. Open, axial and selective coding methods were used for qualitative data analysis then structural equation modeling method was used for quantitative data analysis. The sample in the qualitative section included 26 experts in the field of sports and media who were selected by purposive non-random sampling method. In the quantitative section, 400 graduate students of sports sciences were randomly selected in clusters and surveyed with a questionnaire.
Results In the qualitative section, the requirements of content production, the development of literacy, highlighting sports and content management as causal conditions and content form, the use of media industries, content production based on audience knowledge, the inclusion of media literacy in educational content, pre Media literacy training needs were identified as contextual conditions. In the quantitative part, the fit of the model based on qualitative findings was confirmed.
Conclusion: the findings showed that media literacy training, content management, use of media industries and highlighting the category of sports have an effect on the development of media literacy in sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • sports Media
  • media Literacy
  • sports literacy