نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 گروه تربیت ‌بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.22059/jsm.2023.354429.3111

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش آینده‌پژوهی پیشران‌های کلیدی حکمرانی شبکه‌ای ورزش ایران در افق 1414 بود.

روش‌ پژوهش: راهبرد پژوهش حاضر آینده‌پژوهی و در سه گام انجام شده است. مشارکت‌کنندگان این پژوهش را صاحب‌نظران تشکیل می‌دادند. انتخاب این افراد به‌صورت هدفمند بود و بر مبنای معیار خبرگی 19 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه و برای ممیزی پژوهش از شاخص‌های ارزشیابی لینکلن و گابا (1985) که شامل اعتبار، انتقال، قابلیت اعتماد و تأییدپذیری بود استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش تحلیل مصاحبه (گام اول) از روش کدگذاری، در بخش تعیین میزان اهمیت و عدم‌قطعیت (گام دوم) از میانگین حسابی و در بخش آینده‌پژوهی (گام سوم) از روش تحلیل ساختاری با کمک نرم‌افزار میک-مک استفاده شد.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد آینده حکمرانی شبکه‌ای ورزش ایران در افق 1414 متأثر از 14 متغیر می‌باشد اما تنها چهار متغیر روابط بازیگران، مرکزیت شبکه، اجماع‌محوری و مدیریت شبکه پیشران‌های کلیدی هستند که آینده حکمرانی شبکه‌ای در ورزش را دستخوش تغییر می‌کنند.

نتیجه‌گیری: بنابراین نتیجه هم‌افزایی شبکه‌ای بین پیشران‌های نامبرده برای خلق آینده مطلوب در زمینه حکمرانی شبکه‌ای در ورزش ایران پیشنهاد می‌گردد. از طرفی پیشنهاد می شود از پیشران های شناسایی شده جهت ارائه سناریو استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Future studies of the key drivers of Iranian sports network governance in the horizon of 2035

نویسندگان [English]

  • Jalill Bavanpour 1
  • Mohamad Nikravan 1
  • Mozafar Yektayar 2

1 Department of Sport Managment, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran

2 Department of Sport Managment, Sanandaj branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to future studies the critical drivers of Iranian sports network governance in the horizon of 2035.

Methods: The current research strategy is prospective and has been carried out in three steps. The participants of this research were experts. The selection of these people was purposeful, and 19 people were selected based on the criteria of expertise. In this research, interviews and questionnaires were used to collect data, and Lincoln and Guba's (1985) evaluation indices were used to evaluate the research, including validity, transferability, reliability, and verifiability. To analyze the data in the interview analysis section (first step) using the coding method, in the area determining the importance and uncertainty (second step) using the arithmetic mean and in the future research section (third step) using the structural analysis method with The help of MICMAC software was used.

Results: The findings showed that the future of network governance of Iranian sports in the horizon of 2035 is affected by 14 variables. Still, only four variables of actor relationships, network centrality, and consensus-centeredness network management are the key drivers of the future of network governance in. They change the sport.

Conclusion: Therefore, the result of network synergy between the mentioned drivers is suggested to create a desirable future in the field of network governance in Iranian sports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future studies
  • strategic planning
  • network governance
  • uncertainty
  • sport
Daghati, A., Yaqoubi, N., Kamalian, A., and Dehghani, M. (2019). Presenting a stepwise development model of network governance using a hybrid approach. Public Administration, 11(2), 201-230 (In Persian)
Goharifar, M., Azar, A., & Meshbaki, A. (2015). Future research: providing a picture of the organization's future using the scenario planning approach (case study: Iran Statistics Center). Iranian Management Sciences, 10(38), 36-65 (In Persian)
King, N. (2016). Sport governance: An introduction. Routledge.
O'Boyle, I., & Bradbury, T. (2013). Sport governance: International case studies. Routledge.
Shilbury, D., & Ferkins, L. (Eds.). (2019). Routledge handbook of sport governance. Routledge.
Thompson, N. (2005). Inter-institutional relations in the governance of England's national parks: A governmentality perspective. Journal of Rural Studies, 21(3), 323-334.