نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائة مدل توسعة حکمرانی داده محور در ورزش ایران انجام گرفت که به صورت آمیخته اجرا گردید. نمونة آماری بخش کیفی شامل متخصصان آگاه به موضوع بودند که به منظور شناسایی این نمونه ها، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده گردید. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 12 نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی مشخص گردیدند. همچنین جامعة آماری در بخش کمی شامل تمامی افراد آگاه به حوزه پژوهش حاضر بودند. در نهایت پس از انجام بررسی‌های انجام شده تعداد حدودی آنان 89 نفر مشخص شد. ابزار جمع آوری داده‌ها شامل پرسشنامة نیمه ساختاریافته و پرسشنامة محقق‌ساخته می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از کدگذاری و همچنین آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. کلیة روند تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم افزارهای SPSS، PLS و Maxqda انجام شد. پژوهش حاضر مشخص نمود که جنبه‌های حمایتی، مسائل فردی، جنبه‌های قانونی، زیرساخت‌های فنی و مسائل امنیتی به عنوان شرایط زمینه‌ای نقش مهم و کلیدی در مسیر بهبود حکمرانی داده محور دارد. نتایج همچنین نشان داد که توسعة حکمرانی داده محور در ورزش دارای پیامدهای مدیریتی، ورزشی و اطلاعاتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A model of data-driven governance development in Iranian sport

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Karami Tirehshabankare 1
  • Ahmad Torkfar 2
  • Sayed Mohamad Ali Mirhoseini 3
  • Leila sadat Jamshidian 3

1 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

2 Associate Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to present a model for the development of data-driven governance in Iranian sports, which was conducted in a mixed manner. The statistical sample of the qualitative section included subject-aware experts who used purposive sampling method to identify these samples. This sampling continued until the theoretical saturation was reached and finally 12 people were identified as samples in the qualitative section. Also, the statistical population in the quantitative section included all people aware of the field of research present. Finally, after conducting surveys, an approximate number of 89 people was identified. Data collection tools include a semi-structured questionnaire and a researcher-made questionnaire. In order to analyze the data of the present study, coding and structural equation testing were used. The whole process of data analysis was performed in SPSS, PLS and Maxqda software. The present study identified that supportive aspects, individual issues, legal aspects, technical infrastructure and security issues as the underlying conditions play an important and key role in improving data-driven governance. The results also showed that the development of data-driven governance in sport has managerial, sporting and informational implications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data-driven
  • governance
  • information
  • government
  • sport