ارائة مدل توسعة حکمرانی داده محور در ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه ازاد اسلامی ، شیراز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائة مدل توسعة حکمرانی داده محور در ورزش ایران انجام گرفت که به صورت آمیخته اجرا گردید. نمونة آماری بخش کیفی شامل متخصصان آگاه به موضوع بودند که به منظور شناسایی این نمونه ها، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده گردید. این نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت تعداد 12 نفر به عنوان نمونه در بخش کیفی مشخص گردیدند. همچنین جامعة آماری در بخش کمی شامل تمامی افراد آگاه به حوزه پژوهش حاضر بودند. در نهایت پس از انجام بررسی‌های انجام شده تعداد حدودی آنان 89 نفر مشخص شد. ابزار جمع آوری داده‌ها شامل پرسشنامة نیمه ساختاریافته و پرسشنامة محقق‌ساخته می‌باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش حاضر از کدگذاری و همچنین آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. کلیة روند تجزیه و تحلیل داده‌ها در نرم افزارهای SPSS، PLS و Maxqda انجام شد. پژوهش حاضر مشخص نمود که جنبه‌های حمایتی، مسائل فردی، جنبه‌های قانونی، زیرساخت‌های فنی و مسائل امنیتی به عنوان شرایط زمینه‌ای نقش مهم و کلیدی در مسیر بهبود حکمرانی داده محور دارد. نتایج همچنین نشان داد که توسعة حکمرانی داده محور در ورزش دارای پیامدهای مدیریتی، ورزشی و اطلاعاتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها