نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران.

چکیده

مقدمه: توسعۀ برنامۀ جانشین‌پروری هدف سازمان‌هاست و استقرار چنین توسعه‌ای همواره اولویت آنها بوده است. در نتیجه هدف این پژوهش طراحی الگوی جامع برنامه‌ریزی جانشین‌پروری در سازمان‌های ورزشی با رهیافت نظریۀ داده‌بنیاد و مدل ساختاری تفسیری بود.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ روش از نوع آمیخته است. جامعۀ آماری پژوهش را خبرگان سازمان‌های ورزشی تشکیل می‌دادند. حجم نمونه بر مبنای اشباع نظری 15 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری از نوع نظری بود. در بخش کیفی تحقیق به‌منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبۀ عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بخش کیفی از سه فرایند هم‌پوش کدگذاری باز، محوری و گزینشی و برای تحلیل اطلاعات بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری با کمک نرم‌افزار ISM software استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد الگوی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری برای سازمان‌های ورزشی تابع 20 مقولۀ فرعی و 5 مقولة اصلی (عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، عوامل تعاملی و پیامدها) است. همچنین این مدل در 8 سطح احصا شد، در پایین‌ترین سطح ساختار سازمانی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، محیط پیرامونی، محیط بین‌المللی و در بالاترین سطح پیامدهای فردی و سازمانی قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: با اقتباس از یافته‌های تحقیق می‌توان گفت که پیامدهای فردی و سازمانی منتسب به برنامه‌ریزی جانشین‌پروری تابع عوامل علی، زمینه‌ساز، مداخله‌گر و تعاملی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Model of Succession Management in the Department of Sports and Youth With a Grounded Theory Approach and Recreational Structural Model

نویسندگان [English]

  • Shila Farhangian 1
  • Mozafar Yektayar 2
  • Mozhgan Khodamoradpoor 3
  • Rasool Nazari 4

1 Department of Sports Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Department of Sports Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

3 Department of Sports Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

4 . Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran.

چکیده [English]

Objective: the present study aimed to design a comprehensive succession planning pattern in sport organizations using grounded theory and interpretive structural model.
Methodology: in terms of the type, this study is of a mixed one. The study population included the elites of the sport organizations; the study sample volume was estimated equal to 15 individuals based on the theoretical saturation. For this a subjective sampling method was used. In the qualitative section of the research and in order to collect the required information a deep interview was utilized; in the quantitative section a questionnaire was used. In order to analyze the qualitative section’s information, three overlapping open, axial and selective coding processes were utilized and, in order to analyze the quantitative section’s information, interpretive structural modeling method assisted by ISM Software was used.
Findings: the findings indicated that the succession planning model obeys 20 secondary topics and 5 primary topics (causal factors, background factors, intervening factors, interactional factors and outcomes) for the sport organizations. Moreover, the model was eventually found consisted of eight levels; the lowest level of the organizational structure was composed of social and cultural factors as well as the peripheral environment and international environment and the highest level was composed of the individual and organizational factors.
Conclusion: it can be stated according to the study findings that the individual and organizational outcomes attributed to succession planning obey causal, background, intervening and interactional factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession Planning
  • Sport Organizations
  • Grounded Theory
  • Interpretive Structural Model
  • Comprehensive