نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران.

چکیده

مدیریت جانشین‌پروری سازمانی، فرآیند نظامند تعیین نقش های حیاتی، شناسایی و ارزیابی جانشین‌های ممکن و تعلیم آن‌ها با تجربیات و مهارت‌های مناسب برای نقش‌های فعلی و آینده سازمان است. هدف پژوهش طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین‌پروری در سازمان‌های ورزشی با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری بود. روش پژوهش از نوع آمیخته بود. جامعه آماری در هر دو بخش کیفی و کمی را کارشناسان، رؤسای اداره‌های کل ورزش و جوانان استان‌ها و اساتید دانشگاه تشکیل می‌دادند. حجم نمونه بر مبنای اشباع نظری 15 نفر برآورد گردید، روش نمونه‌گیری بخش کیفی هدفمند و بخش کمی تصادفی طبقه ای بود. یافته‌ها نشان داد الگوی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری برای سازمان‌های ورزشی تابع 20 مقوله فرعی است و 5 مقوله اصلی (عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، عوامل تعاملی و پیامدها) است. همچنین این مدل در 8 سطح احصاء شد، در پایین‌ترین سطح ساختار سازمانی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، محیط پیرامونی، محیط بین‌المللی و در بالاترین سطح پیامدهای فردی و سازمانی قرار داشتند. با توجه به یافته های تحقیق می‌توان گفت پیامدهای فردی و سازمانی منتصب به برنامه‌ریزی جانشین‌پروری تابع عوامل علی، زمینه‌ساز، مداخله‌گر و تعاملی است براین مبنا سازمان‌ها باید دیدگاهی فراتر از جایگزینی ساده نیروی کار داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a comprehensive model of succession management in the Department of Sports and Youth with a grounded theory approach and recreational structural model

نویسندگان [English]

  • Shila Farhangian 1
  • Mozafar Yektayar 2
  • Mozhgan Khodamoradpoor 3
  • Rasool Nazari 4

1 Ph.D Student Sports Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

2 Associate Professor of Sports Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

3 Assistant Professor of Sports Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

4 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran.

چکیده [English]

Organizational succession management is a systematic process of identifying critical plans, identifying and evaluating possible successors, and training them with the appropriate experiences and skills for the organization's current and future plans. The aim of this study was to design a comprehensive model of succession management in sports organizations with the approach of data foundation theory and interpretive structural model. The research method was mixed. The statistical population in both qualitative and quantitative sections consisted of experts, heads of provincial sports and youth departments, and university professors. The sample size was estimated based on the theoretical saturation of 15 people. The sampling method was targeted qualitative part and stratified quantitative random part. Findings showed that the substitution planning model for sports organizations is subject to 20 sub-categories and 5 main categories (causal factors, contextual factors, interfering factors, interactive factors and consequences). Also, this model was counted in 8 levels, in the lowest level of organizational structure, social and cultural factors, environmental environment, international environment and in the highest level of individual and organizational consequences. According to the research findings, it can be said that the individual and organizational consequences of succession planning depend on causal, contextual, intervening and interactive factors. Therefore, organizations should have a perspective beyond simple labor replacement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • succession management
  • sport organizations
  • grounded theory
  • interpretive structural model
  • comprehensive