نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

4 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران.

چکیده

مقدمه: توسعۀ برنامۀ جانشین‌پروری هدف سازمان‌هاست و استقرار چنین توسعه‌ای همواره اولویت آنها بوده است. در نتیجه هدف این پژوهش طراحی الگوی جامع برنامه‌ریزی جانشین‌پروری در سازمان‌های ورزشی با رهیافت نظریۀ داده‌بنیاد و مدل ساختاری تفسیری بود.
روش‌شناسی: این پژوهش به لحاظ روش از نوع آمیخته است. جامعۀ آماری پژوهش را خبرگان سازمان‌های ورزشی تشکیل می‌دادند. حجم نمونه بر مبنای اشباع نظری 15 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری از نوع نظری بود. در بخش کیفی تحقیق به‌منظور گردآوری اطلاعات از مصاحبۀ عمیق و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بخش کیفی از سه فرایند هم‌پوش کدگذاری باز، محوری و گزینشی و برای تحلیل اطلاعات بخش کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری با کمک نرم‌افزار ISM software استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد الگوی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری برای سازمان‌های ورزشی تابع 20 مقولۀ فرعی و 5 مقولة اصلی (عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، عوامل مداخله‌گر، عوامل تعاملی و پیامدها) است. همچنین این مدل در 8 سطح احصا شد، در پایین‌ترین سطح ساختار سازمانی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، محیط پیرامونی، محیط بین‌المللی و در بالاترین سطح پیامدهای فردی و سازمانی قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: با اقتباس از یافته‌های تحقیق می‌توان گفت که پیامدهای فردی و سازمانی منتسب به برنامه‌ریزی جانشین‌پروری تابع عوامل علی، زمینه‌ساز، مداخله‌گر و تعاملی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a comprehensive model of succession management in the Department of Sports and Youth with a grounded theory approach and recreational structural model

نویسندگان [English]

  • Shila Farhangian 1
  • Mozafar Yektayar 2
  • Mozhgan Khodamoradpoor 3
  • Rasool Nazari 4

1 Department of Sports Management Department, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Department of Sports Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

3 Department of Sports Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

4 . Department of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Iran.

چکیده [English]

Organizational succession management is a systematic process of identifying critical plans, identifying and evaluating possible successors, and training them with the appropriate experiences and skills for the organization's current and future plans. The aim of this study was to design a comprehensive model of succession management in sports organizations with the approach of data foundation theory and interpretive structural model. The research method was mixed. The statistical population in both qualitative and quantitative sections consisted of experts, heads of provincial sports and youth departments, and university professors. The sample size was estimated based on the theoretical saturation of 15 people. The sampling method was targeted qualitative part and stratified quantitative random part. Findings showed that the substitution planning model for sports organizations is subject to 20 sub-categories and 5 main categories (causal factors, contextual factors, interfering factors, interactive factors and consequences). Also, this model was counted in 8 levels, in the lowest level of organizational structure, social and cultural factors, environmental environment, international environment and in the highest level of individual and organizational consequences. According to the research findings, it can be said that the individual and organizational consequences of succession planning depend on causal, contextual, intervening and interactive factors. Therefore, organizations should have a perspective beyond simple labor replacement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • succession management
  • sport organizations
  • grounded theory
  • interpretive structural model
  • comprehensive