ارتباط یادگیری تک‌حلقه‌ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منطقه غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، مدرس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ یادگیری تک‌حلقه‌ای با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان منتخب غرب کشور بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعۀ آماری در زمان تحقیق 274 نفر بودند که 153 نفر به‌عنوان نمونۀ تحقیق در نظر گرفته شدند. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامۀ یادگیری تک‌حلقه‌ای (برگرفته از مدل مفهومی بیتس) و مدیریت دانش (تلفیقی از جاشپار و همکاران) بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که یادگیری تک‌حلقه‌ای پیش‌بینی‌کنندۀ مدیریت دانش است و در این میان، به‌کارگیری و کاربرد دانش (403/0β=) تأثیرپذیرترین مؤلفۀ مدیریت دانش از یادگیری تک‌حلقه‌ای در ادارات کل ورزش و جوانان منطقۀ غرب کشور بود.
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که با تشریک مساعی مدیران و کارکنان در فعالیت‌های رشد و یادگیری تک‌حلقه‌ای و مؤلفه‌های آن بتوان گامی مؤثر در ارتقای سطح مدیریت دانش ادارات کل ورزش و جوانان منطقۀ غرب کشور برداشت.

کلیدواژه‌ها


1.اورمزدی، نوشین (1386).«تبین و سنجش عوامل زمینه‌ای برای استقرار مدیریت دانش در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران»، منطقۀ تهران، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد،(42).
2.باقری‌نژاد، جعفر؛ قهاری،اعظم (اردیبهشت 1386). «مدیریت دانش و عملکرد آن در سازمان‌ها»، سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، (8).
3.پاتریسیا، ژان (2008). «مدیریت دانش برای یک سازمان یادگیرنده »، مجلۀ مدیریت فرهنگی، سال سوم، ش ششم، زمستان 1388، ص 12.
4.عرضه، کیوان؛ سید عامری، میرحسن (1391). «مدیریت دانش و مهارت‌های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی ایران»، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 13، ص 64ـ 49.
5. گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی؛ دستی‌گردی، مهدی؛ دستی‌گردی، کاظم (1388). «ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی »، مدیریت ورزشی، ش 2، ص 214ـ201.
6. ملکی‌نیا،عماد؛ بجانی،حسین (1388). «مدیریت دانش در سازمان‌های یادگیرنده»، ماهانۀ علمی-آموزشی در زمینۀ مدیریت، تدبیر،سال بیستم، ش 203، ص 52 - 49 .
7. نادی، محمدعلی؛ بختیار، نصرآبادی حسنعلی؛ فرهمندپور، مریم (1390). «تحلیل رابطۀ بین ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1388ـ89»، علوم تربیتی، سال چهارم، ش13، ص 146ـ 123.
8.هنری، حبیب (1390). «طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، ش1، ص 1.
9.هنری، حبیب؛ افشاری، مصطفی؛ کارگر، غلامعلی (1391).«بررسی نظام یادگیری سازمانی در سازمان تربیت بدنی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و روش AHP»، مدیریت ورزشی، ش 13، ص 125ـ115.
10.یعقوبی، مریم؛ کریمی، سعید؛ جوادی، مرضیه؛ نیک‌بخت، اکرم (1389). «رابطۀ بین مؤلفه‌های یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان»، نشریۀ مدیریت سلامت، 13، 42 ، 238.
11.Adair,J.(2002).“ Effective strategic leadership”. Pan Macillan Australia Pty Publishing 260ـ 263.
12.Beats,Walter(2005). Knowledge management and management learning: Extending the horizon of knowledge-based management. Published by springer, United States of America.P:398.
13.Beige M.( 2009)Knowledge management to achieve organizational learner. Monthly Vehicle Engineering and Related Industries; 1(3):33-40.
14.Chen, Chung- jen & Huang, jing- wen,( 2007 )." How organization climate and structure effect knowledge management- the social interaction perspective ", International Journal of Information management, vol.27: 104-118.
 15.Gorelick , C. (2005). “Vioepoint Organizational learning vs the learning organization : a  conversation with a practitioner” pace University , Lubin School of Business , New York, USA. The learning organization. Vol . 12 No. 4: 383-388. Emerald Group publishing Limited.
16.Jiang, X & Li, Y. (2008). “The relationship between organizational learning and firms’ financial performance in strategic alliances : A contingency approach”. Journal of World Business, 43:365-379.
17.Jashpara, Ashok. “Knowledge management: an integrated approach”. Financial Times Press. 2004: 344.
18.Martin B(2004). Knowledge management within the context of management . singapore: management review; (2): 22.
19.Ouksel, A & Vyhmeister R. (2000). “Performance of organizational Design Models and their Impact on organization learning”. Journal of Computational & Mathematical Organization Theory, Vol . 6, No. 4:395-410.