نویسنده = سجادی، نصراله
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مشکلات تدوین پایان نامة کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های منتخب

دوره 5، شماره 16، بهار 1392، صفحه 149-169

مهران میزانی؛ محمد خبیری؛ حبیب هنری؛ نصراله سجادی


3. مطالعة تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 119-135

Hamed Abdi؛ مجید جلالی فراهانی؛ نصراله سجادی


4. تحلیل و مدل سازی ارزیابی مربیان تیم های ملی هندبال ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 119-140

خسرو نصیری؛ محمد خبیری؛ نصراله سجادی؛ انوشیروان کاظم نژاد


5. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 159-175

نوشین اصفهانی؛ محمود گودرزی؛ حسن اسدی؛ نصراله سجادی؛ استیفن اسمیت