بررسی مشکلات تدوین پایان نامة کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های منتخب

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی مشکلات تدوین پایان‌نامة کارشناسی‌ ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه تربیت بدنی را تشکیل می‌دهند، از این‌ رو شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد. به این منظور نظرهای 137 نفر از دانشجویان کارشناسی‌ ارشد تربیت بدنی ورودی سال 1385 دانشگاه‌های ارومیه، اهواز، تربیت معلم تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و گیلان از طریق پرسشنامة محقق‌ساخته (89/0 = ?) جمع‌آوری شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که مهم‌ترین مشکلات دانشجویان کارشناسی‌ ارشد در تدوین پایان‌نامه به‌ترتیب عبارتند از: دسترسی محدود به منابع مالی (64/1 از 4)، منابع و روال اداری نامناسب دانشگاه (98/1 از 4)، دسترسی محدود به منابع اطلاعات علمی (23/2 از 4)، توانایی‌های علمی و عملی محدود دانشجویان (میانگین 45/2 از 4) و کیفیت راهنمایی نامناسب استادان راهنما و مشاور (میانگین 65/2 از 4). به‌علاوه نتایج تحقیق تفاوت معناداری را بین کیفیت راهنمایی پایان‌نامه توسط استادان راهنما و مشاور نشان داد (001/0 P?) که استادان راهنما با میانگین 75/2 بالاتر از استادان مشاور با میانگین 54/2 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 3/93 درصد دانشجویان کارشناسی ‌ارشد تربیت بدنی مخالف حذف پایان‌نامه از نظام آموزشی بودند اما تنها 3/57 درصد پاسخ‌دهندگان اظهار کردند که دانشجویان در نگارش پایان‌نامه از داده‌های واقعی (غیرساختگی) استفاده می‌کنند. نکته‌ای که بین نتایج تحقیق جلب توجه می-کرد رضایت اندک دانشجویان دانشگاه ارومیه بود. این دانشجویان در 4 متغیر از 5 متغیر اصلی تحقیق، بیشترین مشکلات را گزارش کردند