نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پردیس دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی مشکلات تدوین پایان‌نامة کارشناسی‌ ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بود. پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه تربیت بدنی را تشکیل می‌دهند، از این‌ رو شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد. به این منظور نظرهای 137 نفر از دانشجویان کارشناسی‌ ارشد تربیت بدنی ورودی سال 1385 دانشگاه‌های ارومیه، اهواز، تربیت معلم تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و گیلان از طریق پرسشنامة محقق‌ساخته (89/0 = ?) جمع‌آوری شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که مهم‌ترین مشکلات دانشجویان کارشناسی‌ ارشد در تدوین پایان‌نامه به‌ترتیب عبارتند از: دسترسی محدود به منابع مالی (64/1 از 4)، منابع و روال اداری نامناسب دانشگاه (98/1 از 4)، دسترسی محدود به منابع اطلاعات علمی (23/2 از 4)، توانایی‌های علمی و عملی محدود دانشجویان (میانگین 45/2 از 4) و کیفیت راهنمایی نامناسب استادان راهنما و مشاور (میانگین 65/2 از 4). به‌علاوه نتایج تحقیق تفاوت معناداری را بین کیفیت راهنمایی پایان‌نامه توسط استادان راهنما و مشاور نشان داد (001/0 P?) که استادان راهنما با میانگین 75/2 بالاتر از استادان مشاور با میانگین 54/2 قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 3/93 درصد دانشجویان کارشناسی ‌ارشد تربیت بدنی مخالف حذف پایان‌نامه از نظام آموزشی بودند اما تنها 3/57 درصد پاسخ‌دهندگان اظهار کردند که دانشجویان در نگارش پایان‌نامه از داده‌های واقعی (غیرساختگی) استفاده می‌کنند. نکته‌ای که بین نتایج تحقیق جلب توجه می-کرد رضایت اندک دانشجویان دانشگاه ارومیه بود. این دانشجویان در 4 متغیر از 5 متغیر اصلی تحقیق، بیشترین مشکلات را گزارش کردند

عنوان مقاله [English]

The Problems of Writing Physical Education Theses for Master Graduate Students of Selected Universities

نویسندگان [English]

  • mehran mizani 1
  • mohammad khabiri 2
  • habib honari 3
  • nasrolah sajjadi 2

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the difficulties of writing physical education and sport sciences theses for master graduate students. Master theses written in physical education and sport sciences field comprise a considerable portion of researches carried out in this field; therefore, it is necessary to recognize and alleviate these problems and difficulties. For this purpose, perspectives of 137 master physical education students of universities of Urmia, Shahid Chamran Ahvaz, Tarbiat Moallem Tehran, Tehran, Shahid Beheshti, Ferdowsi Mashhad and Guilan in 1385 were collected through a researcher-made questionnaire (?=0.89). The results indicated that the most important problems of the students when writing theses are insufficient access to financial resources (1.64 out of 4), inappropriate resources and bureaucracy of university (1.98 out of 4), limited access to scientific resources (2.23 out of 4), inadequate scientific and practical abilities of students (2.45 out of 4), and low quality of advice by supervisors and advisors (2.65 out of 4) respectively. In addition, findings showed a significant difference between supervisors and advisors in the quality of their advising (P?0.001), that is, advising quality of supervisors (mean of 2.75) was higher than advisors (mean of 2.54). Also, 93.3% of students disagreed with elimination of theses from educational system but only 57.3% expressed that students do not cheat at their theses. Low satisfaction of students of Urmia University was noteworthy, that is, these students reported most difficulties in 4 major factors out of 5 factors in the research

کلیدواژه‌ها [English]

  • Difficulties
  • physical education
  • Postgraduate
  • Problems
  • Thesis