نویسنده = ���������� ������ �������� ��������
مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

وحید نظری؛ سید محمدحسین رضوی؛ مرتضی دوستی؛ فرزام فرزان


رابطۀ نفوذ اجتماعی مدیران مدارس و توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 751-764

سید محمد حسین رضوی؛ حسن اسیوند چمعالی؛ محسن منوچهری نژاد


ارتباط بین میزان آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی مدیریت در سازمان‌های ورزشی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 613-625

بابک عظیمی ثانوی؛ سید محمدحسین رضوی


بررسی وضعیت اجتماعی – اقتصادی (SES) افراد شرکت کننده در فعالیت‌های ورزشی همگانی استان مازندران

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 21-54

سید محمدحسین رضوی؛ رضا اشکوه طاهری