ارتباط بین میزان آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی مدیریت در سازمان‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال،آمل، ایران

2 دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان ارتباط بین آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی در سازمان‌های ورزشی است. روش تحقیق از نوع توصیفی است. جامعۀ آماری پژوهش مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان کشور و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی منتخب بودند (59 نفر). تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون‌های اسپیرمن و فریدمن استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین میزان آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی توسط مدیران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (001/0, P=53/0 .(r=از این بین بیشترین میزان آشنایی و به‌کارگیری مربوط به عمل کوانتومی و کمترین میزان آشنایی و به‌کارگیری نیز به‌ترتیب مربوط به اعتماد کوانتومی و دیدن کوانتومی بود. بنابراین، مدیران سازمان‌های ورزشی برای رهبری مؤثرتر سازمان، باید به اولویت آشنایی با مهارت‌های کوانتومی و دانش‌افزایی سازمانی نسبت به این مقوله و میزان ارتباط آن با بعد کاربردی این مهارت‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


- Deardorff, D., Williams, G. (2006). "Synergy leadership in quantum organization". Available at http://www.fesserdorff/08.pdf. PP: 2-12.
2- Fairholm, M. R. (2004). "A new science outline for leadership development". Leadership & Organization Development Journal, Vol. 25, No. 4, PP: 369-383.
3- Finkelman, A. (2006). "Leadership & management in nursing". 1st Edition, Pearson Prentice Hall, Fort Worth, Texas. PP: 11-12.
4- Kilmann, R. (2002). "What is your notion of leadership? Quantum organizations". Available at www.kilmann.com.
5- Mokhtari, J., Khadem-al-Hoseini, S. M. (2008). "The quantum model in nursing management"Faculty of Nursing of Midwifery Quarterly, Vol. 18, No. 61, PP: 1-8.
6- O’Grady, P. (1999). "Quantum leadership, new roles for a new age". Journal of Nursing Administrator, Vol. 29, No. 10, PP: 37-42.
7- Sariolghalam, N., Noruzi, M., Rahimi, G. (2010). "The enigma of physics quantum skills strategies in the area of management". Modern Applied Science, Vol. 4, No. 5, PP: 150-151.
8- Shelton, C. (1999). "If your only tool is a hammer". Perspectives, Vol. 13, No. 1, PP: 71-82.

9- Shelton, C., Yang, J., Liu, Q. (2005). "Managing in an age of complexity: quantum skills for the new millennium". International Journal of Human Resources Development and Management, Vol. 5, No. 2, PP: 111-127.

10- Shelton, C., Darling, J. (2000). "The quantum skills model in management: A new paradigm to enhance effective leadership". Available at www.psicopolis.com/dirigere/quantumskills.htm. PP: 264 – 273.
11- Shelton, C., Darling, J. (2003). "Using new science concepts to create learning organizations". Management Decision, Vol. 10, No. 6, PP: 353-360.
12- Shelton, C. (2010). "Spirituality, mental health and the new physics". International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, Vol. 7, No. 2, PP: 161-171.
13- Sullivan, E., Decker, P. (2005). "Effective leadership & management in nursing". 6th Edition, Prentice Hall, Southampton. PP: 81-84.
14- Valentine, S. (2002). "New roles for a new age". Journal of Nursing Administration, Vol. 29, No. 10, PP: 37-42.
15- Vargas, J. (2010). "The necessity of physics quantum skills strategies". Acta Universitatis Danubius, Vol. 8, No. 3, PP: 129-132.
16- Wagner, M. (2002). "Quantum leadership". Available at www.nyn.edu/wagner/leadership/publications/files/Quantumleadership.pdf. PP: 102-104.