نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال،آمل، ایران

2 دانشیار مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان ارتباط بین آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی در سازمان‌های ورزشی است. روش تحقیق از نوع توصیفی است. جامعۀ آماری پژوهش مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان کشور و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی منتخب بودند (59 نفر). تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون‌های اسپیرمن و فریدمن استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که بین میزان آشنایی و به‌کارگیری مهارت‌های کوانتومی توسط مدیران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (001/0, P=53/0 .(r=از این بین بیشترین میزان آشنایی و به‌کارگیری مربوط به عمل کوانتومی و کمترین میزان آشنایی و به‌کارگیری نیز به‌ترتیب مربوط به اعتماد کوانتومی و دیدن کوانتومی بود. بنابراین، مدیران سازمان‌های ورزشی برای رهبری مؤثرتر سازمان، باید به اولویت آشنایی با مهارت‌های کوانتومی و دانش‌افزایی سازمانی نسبت به این مقوله و میزان ارتباط آن با بعد کاربردی این مهارت‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Understanding and Application of Management Quantum Skills in Sports Organizations

نویسندگان [English]

  • babak azimi sanavi 1
  • mohamad hosein razavi 2

1 PhD Candidate Sports Management, Department of Physical Education, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shomal University, Amol, Iran

2 Associate Professor, Sports Management and Planning, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between
understanding and application of quantum skills in sports organizations. The
study method was descriptive. The statistical population consisted of
managers of the Ministry of Sport and Youth and the heads of selected sports
federations (N=59). The data were analyzed by descriptive and inferential
statistics. For data analysis, Spearman and Friedman tests were used. The
results showed a significant positive relationship between understanding and
application of quantum skills by managers (P=0.001, r=0.53). The highest
level of understanding and application of the quantum action and the lowest
level were quantum trust and quantum observation respectively. Therefore,
managers of sports organizations should pay special attention to the
understanding of quantum skills and increase their knowledge about this
topic and have a special interest in the relationship of this notion with the
application of these skills so that they can lead the organizations more
effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chaos theory
  • management
  • quantum
  • quantum skills
  • sports organizations
- Deardorff, D., Williams, G. (2006). "Synergy leadership in quantum organization". Available at http://www.fesserdorff/08.pdf. PP: 2-12.
2- Fairholm, M. R. (2004). "A new science outline for leadership development". Leadership & Organization Development Journal, Vol. 25, No. 4, PP: 369-383.
3- Finkelman, A. (2006). "Leadership & management in nursing". 1st Edition, Pearson Prentice Hall, Fort Worth, Texas. PP: 11-12.
4- Kilmann, R. (2002). "What is your notion of leadership? Quantum organizations". Available at www.kilmann.com.
5- Mokhtari, J., Khadem-al-Hoseini, S. M. (2008). "The quantum model in nursing management"Faculty of Nursing of Midwifery Quarterly, Vol. 18, No. 61, PP: 1-8.
6- O’Grady, P. (1999). "Quantum leadership, new roles for a new age". Journal of Nursing Administrator, Vol. 29, No. 10, PP: 37-42.
7- Sariolghalam, N., Noruzi, M., Rahimi, G. (2010). "The enigma of physics quantum skills strategies in the area of management". Modern Applied Science, Vol. 4, No. 5, PP: 150-151.
8- Shelton, C. (1999). "If your only tool is a hammer". Perspectives, Vol. 13, No. 1, PP: 71-82.

9- Shelton, C., Yang, J., Liu, Q. (2005). "Managing in an age of complexity: quantum skills for the new millennium". International Journal of Human Resources Development and Management, Vol. 5, No. 2, PP: 111-127.

10- Shelton, C., Darling, J. (2000). "The quantum skills model in management: A new paradigm to enhance effective leadership". Available at www.psicopolis.com/dirigere/quantumskills.htm. PP: 264 – 273.
11- Shelton, C., Darling, J. (2003). "Using new science concepts to create learning organizations". Management Decision, Vol. 10, No. 6, PP: 353-360.
12- Shelton, C. (2010). "Spirituality, mental health and the new physics". International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, Vol. 7, No. 2, PP: 161-171.
13- Sullivan, E., Decker, P. (2005). "Effective leadership & management in nursing". 6th Edition, Prentice Hall, Southampton. PP: 81-84.
14- Valentine, S. (2002). "New roles for a new age". Journal of Nursing Administration, Vol. 29, No. 10, PP: 37-42.
15- Vargas, J. (2010). "The necessity of physics quantum skills strategies". Acta Universitatis Danubius, Vol. 8, No. 3, PP: 129-132.
16- Wagner, M. (2002). "Quantum leadership". Available at www.nyn.edu/wagner/leadership/publications/files/Quantumleadership.pdf. PP: 102-104.