نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.22059/jsm.2020.297652.2411

چکیده

مقدمه: یکی از روش‌های نوین معماری آینده، برنامه‌ریزی بر پایۀ سناریوست، ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر آینده‌نگاری در حوزۀ صنعت اسب و ورزش سوارکاری است.
روش پژوهش: روش تحقیق از نوع آمیخته بود که به‌صورت کیفی و کمی اجرا شد. در مرحلۀ کیفی از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، روندها شناسایی شد. نمونۀ آماری در این مرحله شامل 26 نفر از صاحب‌نظران و خبرگان در حوزۀ صنعت اسب و رشتۀ سوارکاری به روش گلوله‌برفی انتخاب شدند. بخش کمی تحقیق از نوع هدفمند بود. ابزار تحقیق در مرحلۀ کمی پرسشنامة محقق‌ساخته از مرحلۀ دلفی بود که با شناسایی کلان‌روندهای مؤثر در مرحلۀ تحلیل تأثیرات متقاطع برای شناخت عدم قطعیت‌ها و بالانس تأثیرات متقابل جهت شناسایی سناریوهای منتخب، استفاده شد.
یافته‌ها: با توجه به 16 کلان‌روندهای تحقیق پنج عامل (توسعة گردشگری اسب، میزان پوشش رسانه‌ای، رشد تولید ناخالص داخلی، تسهیل در روند اجرای قوانین و ورود بخش خصوصی) عوامل کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر (دووجهی) هستند. در نهایت سه سناریو قوی اسب ایرانی در بستر تاریخ، پرش اسب و اسب‌های دوخون در ده سال آیندة صنعت اسب و سوارکاری مشخص شد.
نتیجه‌گیری: ورزش سوارکاری تحت تأثیر برنامه‌ریزی راهبردی، شناخت عدم قطعیت، آینده‌نگری مناسب در حوزۀ صنعت اسب و سوارکاری است. ازاین‌رو مدیریت واحد و یکپارچه بین سازمان‌هایی همچون وزارت ورزش و جوانان، وزارت جهاد کشاورزی و فدراسیون سوارکاری ضروری به‌نظر می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Foresight in the Field of Horse Industry and Equestrian Sports with a Scenario Writing Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Choori 1
  • Mohamad Hosein Razavi 2
  • Morteza Dousti 2
  • Farzam Farzan 2

1 Department of Humanities and Sport Science, Faculty of Sport Sciences, University of Gonbad Kavous, Gonbad, Iran.

2 Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Mazanderan, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

Introduction: One of the new methods of future architecture is scenario-based planning, so the purpose of the current research is to predict the future in the field of horse industry and equestrian sports.
Methods: A mixed research method that was implemented qualitatively and quantitatively. In the qualitative phase, trends were identified through semi-structured interviews. At this stage, the statistical sample included 26 experts and experts in the field of horse industry and equestrian field were selected by snowball method. The quantitative part of the research was purposeful.  The research tool in the quantitative stage was the researcher's questionnaire made from the Delphi stage, which was used to identify the selected scenarios by identifying the effective macro trends in the cross-effects analysis stage to identify the uncertainties and balance the mutual effects.
Results: According to 16 major research trends, 5 factors (development of horse tourism, amount of media coverage, growth of GDP, facilitation in the process of law enforcement and the entry of the private sector) are the key influencing and influencing factors. Finally, three strong scenarios of Iranian horse in the context of history, horse jumping and thoroughbred horses in the next 10 years of the horse and equestrian industry were determined.
Conclusion: The equestrian is under the scope of strategic planning, recognition of uncertainty, proper foresight in the field of horse and equestrian industry. Therefore, a single and integrated management between organizations such as the Ministry of Sports and Youth, the Ministry of Agricultural Jihad and the Equestrian Federation seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Scenario
  • Equestrian
  • Horse Industry
  • Uncertainty