نویسنده = عزیزی، بیستون
تعداد مقالات: 5
3. بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 161-174

بیستون عزیزی؛ علی مهرابی کوشکی؛ مجید جلالی فراهانی


4. بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران به ورزش همگانی

دوره 3، شماره 8، بهار 1390

بیستون عزیزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری


5. تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 119-251

بیستون عزیزی؛ علی مهرابی کوشکی؛ مسعود پیری؛ مجید جلالی فراهانی