بررسی رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطة بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود که به روش توصیفی – همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق 42 نفر از مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بودند، که تمامی آنها به­عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامة ساختار سازمانی رابینز (1987) شامل 18 سؤال و پرسشنامة محقق­ساختة فناوری اطلاعات شامل 9 سؤال استفاده شد. روایی این پرسشنامه­ها را 7 نفر از استادان صاحب نظر رشتة مدیریت ورزشی تأیید کردند. همچنین پایایی پرسشنامه­ها با آلفای کرونباخ به­ترتیب 81/0 و 82/0 به­دست آمد.
داده­های به­دست­آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه­وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان رابطة معناداری وجود دارد (001/0 = P). همچنین رابطة بین فناوری اطلاعات و ابعاد ساختار سازمانی آزمون شد و این نتیجه به­دست آمد که بین فناوری اطلاعات با سه بعد پیچیدگی (023/0 = P)، رسمیت (014/0 = P) و تمرکز (007/0 = P) در وزارت ورزش و جوانان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که با به­کارگیری فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان، رسمیت، پیچیدگی و تمرکز افزایش یافته و این مسئله موجب کاهش خلاقیت کارکنا و کندی ارتباطات شده است.

کلیدواژه‌ها


. ابراهیمی نسب، غلامرضا. (1379). "بررسی رابطة‌ تکنولوژی با ساختار سازمانی در شرکت ملی صنایع مس ایران". پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. ص: الف.
2. بدری آذرین، یعقوب. (1385). "بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعة منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک ایران"، رسالة دکترای دانشگاه تهران. ص : الف.
3. حمیدی، مهرزا.د (1383). "ارتباط بین ساختار سازمانی، اثربخشی و تعهد سازمانی در حوزه­های ستادی سازمان­های ورزشی ایران". رسالة دکتری دانشگاه تهران. ص: الف.
4. خانلری، امیر. (1383). "اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی". دومین کنفرانس
بین­المللی مدیریت، محور 8، ساختار و سازمان. صص : 10-8.
5. خسروی زاده، اسفندیار. (1387). "مطالعه و طراحی برنامة استراتژیک کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران". رسالة دکترای دانشگاه تهران. ص : الف.
6. دسترنج، حکمت اله. (1378). "بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. ص: 3
7. رابینز، استیفن. (1381). "تئوری سازمان". ترجمة سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، انتشارات صفار. ص : 22.
8. سعادتمندی، هادی. (1383). "بررسی رابطة بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی و موانع استقرار آن در شرکت ملی فولاد ایران". پایان­نامة کارشناسی­ارشد دانشگاه تهران. ص : 5.
9. غلامزاده، محمدرضا (1381). "بررسی فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی". پایان­نامة کارشناسی­ارشد دانشگاه تهران. ص : الف.
10. فلاح، زین العابدین. (1384). "بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم­های اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون­های ورزشی ایران". پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ص: الف.
11. مصطفایی، حکیم. (1388). "رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی ادارات کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران". پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان. ص : الف.
12. مورهد، گریفن. (1382). "رفتار سازمانی". ترجمة سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مروارید، چاپ هفتم. ص : 267.
13. نصرالهی، احمد. (1388). "بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در کمیتة ملی المپیک ایران". پایان­نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ص : الف.
14. همتی نژاد، مهرعلی. (1375). "بررسی و مقایسة ساختار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و چند کشور جهان جهت ارائة الگوی تصمیم­گیری مناسب". رسالة دکتری دانشگاه تهران. صص : الف، ب.
15. هنری، حبیب. (1382). "طراحی و تبیین نظام اطلاعاتی و سیستم بهره­وری منابع انسانی در سازمان تربیت بدنی و فدراسیون­های ورزشی منتخب و کمیتة ملی المپیک". رسالة دکتری دانشگاه تربیت مدرس. ص : الف.
16. Akkermans, Vanderhorest, H. (2002). Manging IT in frastructure standardistion in the networked manufacturing firm international”. Journal of production economies. Vol. 75, Issue 1-2. PP: 213-228.
17. Camy, Jean. Leigh, Robinson (2007). “Managing olympic sport organization”. Human Kinetics, first Ed.PP:37-44.
18. Canadian olympic committee (2007). “Annual report 2004”. www.olympic.ca
19. Chang, J. Ch (2007). “Information technology organization strucutre and new product development”. The mediating effect of cross – functional team interaction, engineering management, IEEE, transaction, Vol. 54, PP: 687-698.
20. Crowston, K. Sawyer, Swigand, R. (2001). “Investigation the interplay between structure and information and communication technology in the real estate idustry”. Infromation technology and people. Vol.14, No. 2, PP: 163-183.
21. Dedrick, D. Gurbaxani, V. Kraemer, K. L. (2003). “Inforation technology and economic performance. A critical review of the empirical evidence”. ACM computer, Surveys 35 (1). PP: 1-28.
22. Dibrell, C. Miller, R. (2002). “Organization design: the continuing influence of IT”. Journal of management history, PP: 620-627.
23. Seih, Kok, Chi (2007). “Olympic council of Malasia_strategic.doc”.Document.P: 7.