نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطة بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود که به روش توصیفی – همبستگی و به شکل میدانی انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق 42 نفر از مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بودند، که تمامی آنها به­عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامة ساختار سازمانی رابینز (1987) شامل 18 سؤال و پرسشنامة محقق­ساختة فناوری اطلاعات شامل 9 سؤال استفاده شد. روایی این پرسشنامه­ها را 7 نفر از استادان صاحب نظر رشتة مدیریت ورزشی تأیید کردند. همچنین پایایی پرسشنامه­ها با آلفای کرونباخ به­ترتیب 81/0 و 82/0 به­دست آمد.
داده­های به­دست­آمده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی اسپیرمن تجزیه­وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی در وزارت ورزش و جوانان رابطة معناداری وجود دارد (001/0 = P). همچنین رابطة بین فناوری اطلاعات و ابعاد ساختار سازمانی آزمون شد و این نتیجه به­دست آمد که بین فناوری اطلاعات با سه بعد پیچیدگی (023/0 = P)، رسمیت (014/0 = P) و تمرکز (007/0 = P) در وزارت ورزش و جوانان ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که با به­کارگیری فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان، رسمیت، پیچیدگی و تمرکز افزایش یافته و این مسئله موجب کاهش خلاقیت کارکنا و کندی ارتباطات شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Information Technology (IT) and Organizational Structure in Ministry of Sport and Youth of Iran

نویسندگان [English]

  • bistoon azizi
  • ali mehrabi koshki
  • majid jalalifarahani

Tehran university

چکیده [English]

The aim of this research was to investigate the relationship between information technology (IT) and organizational structure in Ministry of Sport and Youth of I.R. Iran. This research used a descriptive – correlation research conducted as field. The statistical population consisted of 42 managers of Ministry of Sport and Youth who equaled the sample. Data were gathered using the questionnaire of organizational structure of Robbins (1987) (including 18 items) and a researcher – made questionnaire for information technology (including 9 items). The validity of these questionnaires was approved by 7 professional sport management professors and their reliability was estimated by Chronbach's alpha coefficient as 0.81 and 0.82 respectively. Descriptive statistics and Spearman correlation test were used to analyze the data. The results showed a significant relationship between IT and organizational structure in Ministry of Sport and Youth (P=0.001). Also, the relationship between IT and dimensions of organizational structure was examined and a positive significant relationship between IT and 3 dimensions of organizational structure: complexity (P=0.023) formalization (P=0.014) and centralization (P=0.007). Findings revealed that complexity, formalization and centralization increased using IT in Ministry of Sport and Youth which in fact decreased creativity and slow communications of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology (IT)
  • Organizational structure
  • Complexity
  • Formalization
  • centralization
. ابراهیمی نسب، غلامرضا. (1379). "بررسی رابطة‌ تکنولوژی با ساختار سازمانی در شرکت ملی صنایع مس ایران". پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. ص: الف.
2. بدری آذرین، یعقوب. (1385). "بررسی وضعیت ورزش ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعة منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک ایران"، رسالة دکترای دانشگاه تهران. ص : الف.
3. حمیدی، مهرزا.د (1383). "ارتباط بین ساختار سازمانی، اثربخشی و تعهد سازمانی در حوزه­های ستادی سازمان­های ورزشی ایران". رسالة دکتری دانشگاه تهران. ص: الف.
4. خانلری، امیر. (1383). "اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی". دومین کنفرانس
بین­المللی مدیریت، محور 8، ساختار و سازمان. صص : 10-8.
5. خسروی زاده، اسفندیار. (1387). "مطالعه و طراحی برنامة استراتژیک کمیتة ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران". رسالة دکترای دانشگاه تهران. ص : الف.
6. دسترنج، حکمت اله. (1378). "بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. ص: 3
7. رابینز، استیفن. (1381). "تئوری سازمان". ترجمة سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، انتشارات صفار. ص : 22.
8. سعادتمندی، هادی. (1383). "بررسی رابطة بین فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی و موانع استقرار آن در شرکت ملی فولاد ایران". پایان­نامة کارشناسی­ارشد دانشگاه تهران. ص : 5.
9. غلامزاده، محمدرضا (1381). "بررسی فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی". پایان­نامة کارشناسی­ارشد دانشگاه تهران. ص : الف.
10. فلاح، زین العابدین. (1384). "بررسی عوامل مرتبط با استقرار سیستم­های اطلاعاتی مدیریت در فدراسیون­های ورزشی ایران". پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ص: الف.
11. مصطفایی، حکیم. (1388). "رابطة فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی ادارات کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران". پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان. ص : الف.
12. مورهد، گریفن. (1382). "رفتار سازمانی". ترجمة سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مروارید، چاپ هفتم. ص : 267.
13. نصرالهی، احمد. (1388). "بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات در کمیتة ملی المپیک ایران". پایان­نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ص : الف.
14. همتی نژاد، مهرعلی. (1375). "بررسی و مقایسة ساختار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران و چند کشور جهان جهت ارائة الگوی تصمیم­گیری مناسب". رسالة دکتری دانشگاه تهران. صص : الف، ب.
15. هنری، حبیب. (1382). "طراحی و تبیین نظام اطلاعاتی و سیستم بهره­وری منابع انسانی در سازمان تربیت بدنی و فدراسیون­های ورزشی منتخب و کمیتة ملی المپیک". رسالة دکتری دانشگاه تربیت مدرس. ص : الف.
16. Akkermans, Vanderhorest, H. (2002). Manging IT in frastructure standardistion in the networked manufacturing firm international”. Journal of production economies. Vol. 75, Issue 1-2. PP: 213-228.
17. Camy, Jean. Leigh, Robinson (2007). “Managing olympic sport organization”. Human Kinetics, first Ed.PP:37-44.
18. Canadian olympic committee (2007). “Annual report 2004”. www.olympic.ca
19. Chang, J. Ch (2007). “Information technology organization strucutre and new product development”. The mediating effect of cross – functional team interaction, engineering management, IEEE, transaction, Vol. 54, PP: 687-698.
20. Crowston, K. Sawyer, Swigand, R. (2001). “Investigation the interplay between structure and information and communication technology in the real estate idustry”. Infromation technology and people. Vol.14, No. 2, PP: 163-183.
21. Dedrick, D. Gurbaxani, V. Kraemer, K. L. (2003). “Inforation technology and economic performance. A critical review of the empirical evidence”. ACM computer, Surveys 35 (1). PP: 1-28.
22. Dibrell, C. Miller, R. (2002). “Organization design: the continuing influence of IT”. Journal of management history, PP: 620-627.
23. Seih, Kok, Chi (2007). “Olympic council of Malasia_strategic.doc”.Document.P: 7.