نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان بود که با استفاده از روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعة آماری این تحقیق کلیة کارشناسان سازمان تربیت بدنی بودند که از بین آنها 118 نفر، به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة نفوذ یا منابع قدرت سوسمان و دیپ، پرسشنامة تعیین سطح آمادگی کارکنان پاول هرسی، همچنین پرسشنامة سنجش رضایت مینه‌سوتا استفاده شد. روایی این پرسشنامه‌ها توسط استادان صاحب‌نظر مدیریت ورزشی تأیید شد. همچنین پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 73/0 و 89/0 به‌دست آمد. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف و تحلیل واریانس ANOVA، آزمون توکی و آزمون LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در افرادی که آمادگی بیشتری دارند، قدرت مرجعیت در افراد با آمادگی کمتر قدرت اجبار بیشترین میزان رضایت از سرپرست را در کارکنان ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Sources of Management Power and Its Relationship to Their Readiness and Satisfaction with Supervisors

نویسندگان [English]

  • bisotoon azizi 1
  • ali mehrabi 2
  • masoud piri 1
  • majid jalali 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this research was to identify sources of management power in Physical Education Organization managers and to determine its relationship to employees' readiness and satisfaction with their supervisors. The method of this research was descriptive correlational. The statistical population consisted of all employees of Physical Education Organization. A random sample of 118 employees was selected. Sussman and Deep sources of power questionnaire, Paul Hersey readiness scale and Minnesota satisfaction scale were used. Their reliability was determined by Cronbach's alpha as 0.88, 0.81 and 0.89 respectively. Data were analyzed using K-S, ANOVA, Tukey and LSD test. Findings revealed that employees with higher readiness were more satisfied with coercive power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Level of Readiness
  • Physical Education Organization.
  • Satisfaction with Supervisors
  • sources of power