تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان بود که با استفاده از روش توصیفی – همبستگی انجام شد. جامعة آماری این تحقیق کلیة کارشناسان سازمان تربیت بدنی بودند که از بین آنها 118 نفر، به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة نفوذ یا منابع قدرت سوسمان و دیپ، پرسشنامة تعیین سطح آمادگی کارکنان پاول هرسی، همچنین پرسشنامة سنجش رضایت مینه‌سوتا استفاده شد. روایی این پرسشنامه‌ها توسط استادان صاحب‌نظر مدیریت ورزشی تأیید شد. همچنین پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0، 73/0 و 89/0 به‌دست آمد. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف و تحلیل واریانس ANOVA، آزمون توکی و آزمون LSD مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد در افرادی که آمادگی بیشتری دارند، قدرت مرجعیت در افراد با آمادگی کمتر قدرت اجبار بیشترین میزان رضایت از سرپرست را در کارکنان ایجاد کرده است.

کلیدواژه‌ها