نویسنده = ������������ ��������
مدلسازی نرم (ISM) مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 797-821

یوسف باقری؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ عباس نظریان


طراحی الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آنها در فدراسیون‌های ورزشی ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 145-158

غلامرضا شعبانی بهار؛ یوسف باقری؛ حبیب هنری


تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزه داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه های شهر تهران

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 85-184

یوسف باقری؛ حسن اسدی؛ مهرزاد حمیدی


مطالعه نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاههای شهر تهران

دوره 1، شماره 3، دی 1388

یوسف باقری؛ حسن اسدی؛ مهرزاد حمیدی