نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکدة تربیبت بدنی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه نگرش دانشجویان نسبت به عملکرد انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاههای دولتی شهر تهران است. روش این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که به صورت میدانی به اجرا در آمده است و بر حسب هدف نیز در دسته تحقیقات کاربردی جای دارد. جامعه آماری پژوهش شامل 120 نفر عضو انجمن های ورزشی دانشجویی (به صورت تمام شماری) و 385 نفر دانشجویان غیر عضو است که بوسیله فرمول یامان محاسبه شده است. ابزار این تحقیق دو پرسشنامه ی محقق ساخته برای دانشجویان عضو و غیر عضو می باشد. اعتبار محتوایی آن توسط اساتید تایید گردید ضریب پایایی پرسشنامه برای اعضا (96/0?=) و برای غیر اعضا(94/0?=) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها از روش های توصیفی و روش های استنباطی از جمله تی استودنت و آزمون فریدمن استفاده شد.نتایج نشان داد که از دیدگاه اعضا ی انجمن ورزشی، عملکرد انجمن در محورهای چهارگا نه مدیریتی در حد متوسط (56.2% الی 54%) قراردارد.همچنین میزان آگاهی دانشجویان غیر عضو از اهداف، وظایف، ارکان، شرایط عضویت و نحوه انتخابات انجمن کمترین درصد را دارد. در مقایسه نظر دانشجویان عضو و غیر عضو در خصوص میزان همکاری مسئولین با انجمن ورزشی و ضرورت استمرار فعالیت های انجمن برای توسعه ورزش دانشجویان تفاوت معنی داری مشاهده شد(p‹0.01) بنحویکه دانشجویان غیر عضو به درصد بیشتری از میزان همکاری و استمرار فعالیت ها اشاره نمودند.یافته های تحقیق با عنایت به سطح متوسط کلیه متغییرهای دخیل در عملکرد انجمن های ورزشی دانشجویی ضرورت بازنگری در آئین نامه ،تناسب سازی بین وظایف و اختیارات وهدایت و نظارت بیش از پیش مسئولین امر در ورزش دانشجویی را مورد تاکید قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Students' Attitudes towards the Performance of Sport Associations of Universities of Tehran

نویسندگان [English]

  • Yousef Bagheri 1
  • hasan asadi 2
  • mehrzad hamidi 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the university students’ attitudes towards the performance of sport associations of Tehran state universities. The research was a descriptive, survey and field study and was categorized as an applied research based on its aim as well. The statistical population (using Yaman formula) consisted of 120 members of sport associations and 385 non-members. The research instrument was two researcher-made questionnaires used for members and non-members. To analyze data, descriptive methods including frequency distribution tables and figures and inference tests such as t student and Friedman tests were used. The results showed that the association performance in quadric management domains was at an average level (54% - 56.2%) from sport association members’ viewpoints. The lowest percentage (56.88%) related to the non-members’ knowledge about the aims, responsibilities, essentials, and membership and election conditions from the non-members’ viewpoints. There was a significant difference between the members and non-members in the collaboration of the authorities with the sport associations (P<0.01) (?=0.000); the non-members pointed more collaboration out. The research results emphasized a review of regulations and a balance between duties, authority and authorities' supervision and guidance in sports considering the average level of all variables involved in the performance of university sport associations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • performance
  • Sport Associations
  • Tehran Universities.
  • university students