نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر بر انگیزه های داوطلبی در انجمن های ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران است. این تحقیق توصیفی بوده که به شکل میدانی به اجرا درآمده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامع? آماری مورد نظر در این تحقیق، تمامی دانشجویان پسر و دختر عضو در انجمن های ورزشی دانشگاه های دولتی شهر تهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشند و نمونه نیز برابر با تعداد جامعه در نظر گرفته شده است. باتوجه به اهداف پژوهش، از پرسشنامه استاندارد شده اندام (1387) جهت گردآوری داده های مربوط به انگیزه داوطلبی در هفت عامل شغلی، مادی، پیشرفت، هدفمند، اجتماعی، حمایتی و تعهد استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رتبه بندی میزان نقش هریک از عوامل هفتگان? مؤثر بر داوطلبی در انجمن های ورزش دانشجویی دانشگاه های دولتی شهر تهران به ترتیب برابر است با عوامل مادی، اجتماعی، شغلی، پیشرفت، حمایتی، تعهد و هدفمند. علاوه بر آن، بررسی تفاوت نقش هریک از عوامل هفتگانه در بین دانشجویان دختر و پسر نشان داد بین نقش عوامل پیشرفت، شغلی، تعهد، حمایتی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0P). مدیران دانشگاه ها و ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها می بایست جهت توسع? داوطلبی در میان دانشجویان به اولویت های انگیزشی دانشجویان (به خصوص عوامل مادی و اجتماعی) و میزان نقش هریک از انگیزاننده ها در برنامه ریزی و سیاستگذاری ها توجه کنند تا در نهایت از مزایای فراوان داوطلبی برای نیل به اهداف والای دانشگاه ها بهره مند گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Analysis of the Factors Affecting Volunteering in Sport Associations of Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Yousef Bagheri 1
  • Hasan Asadi 2
  • mehrzad hamidi 3

چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze those factors affecting volunteering in sport associations of universities in Tehran. The research was a descriptive, survey and field study and was categorized as an applied research based on its aim as well. In order to collect the data, a questionnaire (Andam, 2007) was used and distributed among target population which consisted of all boys and girls who were a member of these sport associations. The questionnaire consisted of seven motivational variables: career, material, enhancement, purposive, social, protective and commitment. For data analysis, descriptive and inferential statistics were applied. Results showed that the variables were ranked as follows: material, social, career, enhancement, protective, commitment and purposive. Furthermore, the analysis of the difference between boys and girls in all variables showed no significant difference in social, career, enhancement, protective and commitment variables (P>0.01) and on the other hand, there was a significant difference in material and purposive variables between boys and girls (p<0.01). Managers in the universities and their physical education offices must prioritize these variables and (especially material and social variables) and pay attention to their roles in planning and policy making so that they can achieve volunteering advantages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivation
  • sport associations.
  • Volunteering