طراحی الگوی مدیریت دانش و عملکرد و بررسی روابط آنها در فدراسیون‌های ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

3 . دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، اعتباریابی و بومی­سازی مدل­های مدیریت دانش لاوسن و عملکرد ویناند و همکاران و بررسی اثر و روابط بین آنها در فدراسیون­های ورزشی ایران بود. این پژوهش، تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل رؤسا، نایب رئیسان، دبیران کل، مدیران کمیته­ها و کارشناسان تمامی فدراسیون‌ها­ بود و 300 نفر نمونۀ پژوهش را تشکیل دادند. روش نمونه­گیری، طبقه­ای و هدفمند بود. برای گردآوری داده­ها از پرسشنامۀ مدیریت دانش لاوسن (2002) و پرسشنامۀ عملکرد ویناند و همکاران (2009) بهره گرفته شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری بهره گرفته شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان و همچنین با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، تأیید شد. پایایی پرسشنامۀ مدیریت دانش 93/0 و عملکرد 85/0 به‌دست آمد. یافته­ها نشان داد که مدل رابطۀ بین مدیریت دانش و عملکرد در فدراسیون­های ورزشی قابل برازش است (036/0P=،037/0=RMSEA،97/0GFI=). همچنین مشخص شد که مدیریت دانش و هریک از ابعاد آن بر عملکرد فدراسیون­های ورزشی اثر مثبت و معناداری دارند و مدیریت دانش قادر است 55 درصد از تغییرات عملکرد را پیش­بینی کند. فدراسیون­های ورزشی می­توانند از نتایج این تحقیق، در راستای درک بهتر فعالیت­های مدیریت دانش و همچنین سنجش سطح عملکرد بهره­ گیرند.  
 

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. بدری آذرین، یعقوب؛ سیدعامری، میرحسن و ایمانپور، علی. (1391). "تحلیلرگرسیونیرابطةبیناجزایمدیریتدانشو عملکرد منابعانسانی". مدیریت ورزشی، شمارۀ 15، صص 50-35.
  2. عرضه، کیوان و سیدعامری، میرحسن. (1391). "مدیریتدانشو مهارت‌هایارتباطیمدیرانسازمانتربیتبدنیایران". مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 13، صص 64-49.
  3. گودرزی، محمود؛ ابوترابی، مجتبی؛ دستیگردی، مهدی و دستیگردی، کاظم. (1388). "ارتباطفرهنگسازمانیبا مدیریتدانشمدیرانستادیسازمانتربیتبدنی". مدیریت ورزشی، شمارۀ 2، صص 214-201.
   1. Alavi, M., Leidner, D. (2001). ” Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues”. MIS Quarterly, 25(1), pp: 107-136.
   2. Ambrecht, F. M. R., Chapas, R. B., Chappelow, C. C., Farris, G. F. (2001). “Knowledge management in research and development". Research Technology Management”, 44(4), pp: 28–48.
   3. Carlucci, D., Marr, B., Schiuma, G. (2004). “The knowledge value chain”. International Journal of Technology Management, 27, pp: 575-589.
   4. Chang, T. C., Chuang, S. H. (2009). “Performance effects of knowledge management corporate management characteristics and competitive strategy enablers”. Asian Journal of Management and Humanity Sciences, 4(4), pp: 181-199.
   5. Chelladurai, P. (2001). "Managing organisations for sport & physical activity". Scottsdale, Ariz.: Holcomb Hathaway Publishers, pp: 125-131.
   6. Clarke, T., Rollo, C. (2001). "Corporate initiative in knowledge management". Education and Training, 43, pp: 206-214.
   7. Coelho, C., Ylvisaker, M., Turkstra, L. (2005). "Nonstandardized assessment approaches for individuals with traumatic brain injuries". Seminars in Speech & Language, 26(4), pp: 223-41.
   8. Cohen, S., Kaimenakis, N. (2007). “Intellectual capital and corporate performance in knowledge intensive SMEs”. the Learning Organization, 14(3), pp: 241–262.
   9. DeTienne, K. B., Jackson, L. A. (2002). "Knowledge management: Understanding theory and developing strategy". Competitive Review, 11(11), pp: 1–11.
   10. Kaplan, R., Norton, D. (1996). "Strategic learning & the balanced scorecard". Strategy & Leadership, 24(5), pp: 18 – 24.
   11. Kirsch, J. (1997). ”Portfolios of control modes and IS project management”. Information Systems Research, 8(3), pp: 215-239.
   12. Lawson, S. (2002). ”Knowledge management assessment instrument. Nova Southeastern University, pp: 201–2015.
   13. Lee, M. R., Chen, T. T. (2012). ”Revealing research themes and trends in knowledge management: From 1995 to 2010”. Knowledge-Based Systems, 28, pp: 47–58.
   14. Madella, A., Emmanuel, B., José-Luis, T. (2005). "The organizational performance of national swimming federations in Mediterranean countries: A comparative approach". European Journal of Sport Science, 5, pp: 207-220.
   15. Mushref, A. M., Ahmad, S. (2011). ” The relationship between knowledge management and business performance: An empirical study in Iraqi industry”. World Review of Business Research, 1(2), pp: 35 – 50.
   16. Norrini, M., Baharom, R., Yau’Mee, Y. (2007). “The relationship between knowledge management practices (KMP) and academic performance: A case study in Universiti Teknologi MARA (UiTM) Terengganu”. Management Executive, 14(4), pp: 113-127.
   17. O’Reilly, N. J., Kinght, P. (2007). “Knowledge management best practices in national sport organizations”. International Journal of Sport Management and Marketing, 2(3), pp: 101-120.
   18. Omerzel, D. G., Biloslavo, R., Trnavevi, A. (2011). "Knowledge management and organisational culture in higher education institutions, JEEMS perspective". Scotsdale: Holcomb Hathaway Publishers, pp: 78-102.
   19. Raja, S. (2010). ”The relationship of knowledge management practices, competencies and the organizational performance of government departments in Malaysia”. International Journal of Human and Social Sciences, 5(4), pp: 45-49.
   20. Ruggles, R., Holthouse, D. (1991). "Gaining the knowledge advantage". Oxford: Capstone Publishing Ltd., pp: 122-140.
   21. Suresh, R. (2007). ”Knowledge management: an overview”. Http://www.knowledgeboard.com
   22. Tatiana. G., Tatiana, A. (2012). ” Knowledge elicitation techniques in acknowledge management context”. Journal of Knowledge Management, 16(4), pp: 523-537.
   23. Tiwana, A. (2000). ”The knowledge management toolkit: Practical techniques for building a knowledge management system”. NJ: Prentice Hall, Upper Saddle River, pp: 52-68.
   24. Winand, M., Zintz, T., Bayle, E., Robinson, L., Qualizza, D. (2010). “Organizational performance of Olympic sport governing bodies: Dealing with measurement and priorities”. Managing Leisure, 15(4), pp: 279-306.
   25. Yoon Kwang, S. (2008). "Testing the Fireston and McElroy KM model: an empirical study". Dissertation. University of New York, pp: 123-148.
   26. Zack, M., McKeen, J., Singh, S. (2009). "Knowledge management and organizational performance, an exploratory analysis". Journal of Knowledge Management, 13(6), pp: 392-400.