نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا ، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22059/jsm.2022.337592.2885

چکیده

مقدمه: هدف تحقیق حاضر مدلسازی روابط خطی اخلاق حرفه‌ای با صلاحیت‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی بود.
روش پژوهش: جامعة آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی (1000N=) بود که از بین آنها 260 نفر به‌عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق ضمن تأیید مدل استخراج‌شده نشان داد که اخلاق حرفه‌ای تأثیر مستقیم مثبت و معناداری برابر با 652/0 و تأثیر غیرمستقیمی برابر با 088/0 بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد. همچنین اخلاق حرفه‌ای با ضریب مسیر 309/0 بر صلاحیت حرفه‌ای و در نهایت صلاحیت حرفه‌ای با ضریب مسیر 287/0 بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری داشت. در اثرگذاری این متغیر، مؤلفة صلاحیت رفتاری با بار عاملی 93/0 بیشترین نقش را داشت. در اثرگذاری مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز بعد قانونی با بار عاملی 92/0 بیشترین نقش را داشته است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، داشتن اخلاق حرفه‌ای می‌تواند زمینة ویژگی‌ها، دانش و نگرش مثبت بیشتر به شغل و در نتیجه ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم کند و ارتقای اخلاق حرفه‌ای کارکنان فدراسیون‌های ورزشی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بالاتر را به‌همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است مدیران فدراسیون‌های ورزشی شرایط ارتقای اخلاق حرفه‌ای را برای کارکنان خود ایجاد کنند تا شاهد اثربخشی بیشتری در فدراسیون مربوطه باشند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the Linear Relationships Between Professional Ethics with Professional Competencies and Social Responsibility of Sport Federation’s Staff

نویسندگان [English]

  • Negar Rezvani 1
  • Maryam Mokhtari Dinani 1
  • Rasool Norouzi Seyed Hossini 2

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran

2 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of the present study was to model the linear relationship between professional ethics with professional competencies and the social responsibility of sport federation’s staff.
Methods: The statistical population of the study consisted of all employees of sport federations (N=1000) and 260 of them were selected as the research sample.
Results: The results showed that the theoretical model of the present study in the field of path analysis had good empirical-theoretical assumptions. The research findings, while confirming the extracted model, showed that professional ethics had a positive and significant direct effect of 0.652 and an indirect effect of 0.088 on social responsibility. Also professional ethics with a path coefficient of 0.309 has a positive and significant effect on professional competence. Professional competencies with a coefficient of 0.287 have a significant and positive effect on social responsibility. In effecting this variable, Behavioral Competencies with a factor load of 0.93 had the most important role. Also, in effecting social responsibility, legal dimension with a factor load of 0.93 had the most important role.
Conclusion: Based on the results, having professional ethics can provide the background of more characteristics, knowledge and positive attitude to the job and thus promote social responsibility, and promote the professional ethics of employees of sports federations, professional competencies and it will lead to higher social responsibility. Therefore, the managers of sports federations are obliged to create conditions for the promotion of professional ethics for their employees in order to witness more effectiveness in the relevant federation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Competencies
  • Professional Competencies
  • Professional Ethics
  • Social Responsibility
  • Sports Federations
Aguinis, H., Glavas, A. (2019). On corporate social responsibility, sense making, and the search for meaningfulness through work. Journal of Management, 45, 1057- 1086.
Alaei, M., Mokhtari Dinani, M., Rezaei Pandari, A. (2020). Designing an interpretative structural model for factors influencing professional ethics in female national team coaches. Ethics in Science and Technology, 14(2), 87-92. (in Persian)
Arasteh, H., Jahed, H.A. (2011). Observing ethics in universities and higher education centers: An alternative for improving behaviors. Science Cultivation Journal,1(2), 31-40. (in Persian)
Bovens, M. (2010). Two concepts of accountability: Accountability as a virtue & as a mechanism. West European Politics, 33(5), 946-967.
Carrol. A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizon, 34(4), 39- 48.
Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed). New York: McGraw Hill.