نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این تحقیق شناسایی سندروم‌های سازمانی در هیأت‌های ورزشی استان لرستان بود.
روش پژوهش: روش انجام تحقیق با استفاده از طرح متوالی اکتشافی بود که تلفیقی از روش‌های کیفی و کمی است. جامعۀ آماری تحقیق در بخش کیفی شامل استادان آشنا با حوزۀ تحقیق بود که 16 نفر تا رسیدن به نقطة اشباع انتخاب شدند. در روش کمی نیز جامعة آماری شامل تمامی کارکنان هیأت‌های ورزشی ادارة ورزش و جوانان استان لرستان بود که از بین آنها 332 نفر به‌صورت تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق در روش کیفی شامل مصاحبة عمیق بود که با رویکرد داده‌بنیاد انجام پذیرفت. در روش کمی ابزار تحقیق پرسشنامه برگرفته از مصاحبه بود که روایی محتوای آن با نظرخواهی از استادان و نخبگان آشنا با حوزۀ تحقیق (11 نفر) تأیید شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم) در محیط نرم‌افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که مهم‌ترین سندروم‌های سازمانی در هیأت‌های ورزشی شامل سندروم تصمیم‌گیری (83/0)، تبعیض و سیاسی‌کاری (725/0)، سندروم اینرسی (886/0)، سندروم پاریس (621/0)، سندروم خودشناسی (654/0)، سندروم سکوت (820/0)، سندروم تسلط ساختاری (672/0)، سندروم تروریسم (672/0) و سندروم تغییرات (691/0) هستند.
نتیجه‌گیری: شناسایی سندروم‌های سازمانی از مهم‌ترین وظایف مدیران ارشد هر سازمان برای رسیدن به وضعیت مطلوب و دفع آسیب‌های احتمالی از آن است، چراکه همواره پیشگیری بهتر از درمان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Organizational Syndromes in Sports Boards

نویسنده [English]

  • Mohsen Tayebi

Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to identify organizational syndromes in sports boards in Lorestan province.
Methods: The research method was using mixed exploratory designs which is a combination of qualitative and quantitative methods. In the quantitative method, the statistical population included all the employees of the sports boards of the Lorestan Province Youth and Sports Department, from which 332 people were randomly selected as a statistical sample. The research tool in the qualitative method included in-depth interviews that were conducted with the foundation data approach. In the quantitative method, the research tool was a questionnaire taken from an interview, the content validity of which was confirmed by asking for opinions from professors and elites familiar with the research field (11 people). Also, descriptive statistics methods and inferential statistics methods (second-order confirmatory factor analysis) in SPSS and Smart PLS software were used to analyze the data.
Results: Findings showed that the most important organizational syndromes in sports delegations include decision syndrome (0.83), discrimination and work politicization (0.725), inertia syndrome (0.886), Paris syndrome (0.621), Self-knowledge syndrome (0.654), Silence syndrome (0.820), Structural dominance syndrome (0.672), Terrorism syndrome (0.672) and change and promotion syndrome (0.691).
Conclusion: Identifying organizational syndromes is one of the most important tasks of the senior managers of any organization in order to reach the desired situation and prevent possible harm from it, because prevention is always better than cure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational syndromes
  • Pathology
  • Silence syndrome
  • Sports board
 Hosseini, S. & Khalkhali, A. (2014). Prevalence of management syndromes among school principals, International Conference on Industrial Management and Engineering, Tehran, https://civilica.com/doc/415775.
Hosseini, Sakineh and Khalkhali, Ali. (2014). Prevalence of management syndromes among school principals, International Conference on Industrial Management and Engineering, Tehran, https://civilica.com/doc/415775. (In Persian).
Sears, D. Razeghi, S. Gaidos, J., Charabaty, A. (2021). Overcoming imposter syndrome, addressing micro aggressions, and defining professional boundaries. The Lancet Gastroenterology & Hepatology. 6(11): 881-884. https://doi.org/10.1016/S2468-1253(21)00339-3.