نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف از انجام این تحقیق شناسایی سندروم‌های سازمانی در هیات‌های ورزشی استان لرستان بود. روش انجام تحقیق با استفاده از طرح متوالی اکتشافی بود که تلفیقی از روش‌های کیفی و کمی می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق در بخش کیفی شامل اساتید آشنا با حوزه تحقیق بودند که شانزده نفر تا رسیدن به نقطه اشباع انتخاب شدند. در روش کمی نیز جامعه آماری شامل کلیه‌ی هیات‌های ورزشی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بودند که از بین آنها تعداد 332 نفر بصورت تصادفی طبقه‌ای بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق در روش کیفی شامل مصاحبه عمیق بود. در روش کمی ابزار تحقیق پرسشنامه برگرفته از مصاحبه بود که روایی محتوای آن با نظرخواهی از اساتید و نخبگان آشنا با حوزه تحقیق (11 نفر) تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده-ها از روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم) در محیط نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که مهمترین سندروم‌های سازمانی در هیات‌های ورزشی شامل سندروم تصمیم‌گیری (83/0)، تبعیض و سیاسی‌کاری (725/0)، سندروم اینرسی (886/0)، سندروم پاریس (621/0)، سندروم خودشناسی (654/0)، سندروم سکوت (820/0)، سندروم تسلط ساختاری (672/0)، سندروم تروریسم (672/0) و سندروم تغییرات (691/0) می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of organizational syndromes in sports boards

نویسنده [English]

  • Mohsen Tayebi

, University of Lorestan

چکیده [English]

The purpose of this study was to identify organizational syndromes in sports boards in Lorestan province. The research method was using mixed exploratory designs which is a combination of qualitative and quantitative methods. The statistical population of the research in the qualitative section included professors familiar with the field of research, and sixteen people were selected by snowball method until they reached the saturation point. In the quantitative method, the statistical population included all sports delegations of Lorestan Sports and Youth Administration, from which 332 people were randomly selected as a statistical sample. Qualitative research tools included in-depth interviews. In the quantitative method, the research tool was a questionnaire taken from an interview, the content validity of which was confirmed by asking for opinions from professors and elites familiar with the research field (11 people). Also, descriptive statistics methods and inferential statistics methods (second-order confirmatory factor analysis) in SPSS and SmartPLS software were used to analyze the data. Findings showed that the most important organizational syndromes in sports delegations include decision syndrome (0.83), discrimination and work politicization (0.725), inertia syndrome (0.886), Paris syndrome (0.621), Self-knowledge syndrome (0.654), Silence syndrome (0.820), Structural dominance syndrome (0.672), Terrorism syndrome (0.672) and Change and promotion syndrome (0.691).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Organizational Syndromes
  • Silence Syndrome
  • Terrorism Syndrome
  • Inertia Syndrome