بررسی نقش میانجیگری نیاز لذت جویانه و غوطه‌وری در رابطه علی هویت تیمی و عملکرد تیم با قصد هواداری طرفداران تیم پرسپولیس در شهر همدان

سحر قاسمی؛ حسین پورسلطانی زرندی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

https://doi.org/10.22059/jsm.2023.353430.3090